Editörden (Şubat 2014)

Merhabalar dostlar,

 

Nihayet Şubat sayımız ile sizlerleyiz. Bu sayımızın konusu, her sayımızda olduğu gibi yine çok özel ve güzel. Öyle bir konu ki yazmakla tükenmeyecek ve asla vazgeçilemeyecek bir konu: “Anne”

 

Evet dostlar, bu sayımızda asla hakkını ödememizin mümkün olmadığı, Allah’ın Rahim ismine sahip, üzerine “Cennet annelerin ayakları altındadır” diye âyetler inen annelerimizden ve annelikten söz etmeye çalışacağız. Söz konusu anneler olunca elbette bizi koruyan, gözeten, eğiten ve elbette kendi canından çok seven annelerimizi anlatmada kelimeler kifâyetsiz kalıyor.

 

Bizim dünyaya gelmemize türlü zorluklar çekerek vesile olan annelerimizin bile hakkını ödememiz mümkün değilken, “annelerinizin sevgisi benim sevgim karşısında okyanusa karşı köpük mesâbesindedir” diye anlatan yüce Rabbimizin nasıl olur da hakkını ödeyebiliriz? Mânevî anlamda bizi nefsin zorluklarına, dünyaya karşı koruyan ve bizi gerçek cennete hazırlayan, çağıran, götüren ve orayı gösteren Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimizin âlemleri kendisi için yarattığı emsalsiz peygamberimizin, bize O’nu anlatan, O’nun ilim sütünü bize cömertçe veren öğretmenlerimizin, mürşitlerimizin bir anlamda gerçek annelerimizin hakkını nasıl ödeyebiliriz?

 

Bu sayımız, aynı zamanda geçen sene bu ayda yegâne sevdiğine kavuşan, dâimî hay olan, çok özel bir Allah sevgilisinin, muhteşem bir annenin, annemizin de sene-yi devriyesini içeriyor. Bu sayı ile, hepimize her hâli ile her zaman çok şey öğretmiş, örnek olmuş, hepimizin hayatında vazgeçilmez bir yeri olan, hocasının çok sevdiği, gergef gibi işlediği öğrencisi, bizlere gerçek insanın nasıl olduğunu anlatan, gösteren, yaşayan ve yaşatan koca sultan, varlığı için şükrettiğimiz Meşkûre Sargut Hanımefendi, Meşkûre Annemizin Şeb-i Arusunun sene-yi devriyesini idrak etmeye çalışacağız.

 

Onun sınırsız hoşgörüsüne sığınarak, himmetlerinin dâim üstümüzde olması dileğiyle, hatâları ve eksiklikleri bizlere âit olarak, başta Meşkûre Annemize ve tüm annelerimize hürmet ve sevgilerimizle… Şubat sayımıza hoşgeldiniz.

 

Yosun Mater

Sohbetler (Şubat 2014)

Doktor Ali Mazhar Bey’in oğlunun vefâtı dolayısiyle çocuğun an­nesinden ve bilhassa annesinin aşırı teessüründen bahsedildi.


– “Bunlar ibret alınacak şeyler! Evlât üzerine bu kadar yanıklık nedir? Yanacaksan Allah için yan! Şimdi, bu zavallı kadıncağızı bekleyen üç çeşit ihtimal var. Ya böylece yanmakta devam ederek kendini mahveder. Yahut âh u zârını Allah yoluna döndürerek kendine bir reh­ber bulur veyahut bir gaflet daha gelir, bir cilve daha oynar, başına bundan beteri gelir. Gerek evlâdı uğruna yanarken gerek gaflette oldu­ğu halde ölümün gelmesi, kendisi için ne büyük hüsrandır.”
Server Beyefendi:
–  Buyurduğunuz gibi, eğer ikinci hal tahakkuk eder de bir kâmil mürşit bulacak olursa ancak o suretle kurtulabilir.


– “Mutlak bir kâmil mürşit bulması lâzım gelmez. Tâat ve ibâdete de düşse, Allah indinde bu da ziyan olmaz. Onun için bu da kâfidir.”
Güzide Hanımefendi:
– Bu hanım, hayat demek, çocuğum demekti, diyor.


– “Bir evlâda bu kadar iptilâya acınır. Evlât ne demek? Ana ile babanın cümbüşünden hâsıl olmuş bir vücut değil mi? O halde bunun nesine esir oluyorsun? Sen onun için dünyâya gelmedin ki… Allah’ı bilmek için geldin. Ama bu sözlerimden evlâda muhabbetsizlik ve alâkasızlık mânâsı çıkarılmamalıdır. Evlât, bir ilâhî emânettir. Yetişmesi, terbiyesi, ahlâkı, îmânı ve sıhhati için sen bir mürebbîsin. Analık babalık hakkı budur.

 

O evlât ki, vatanına, dînine, cemiyete ve ailesine faydalı olur, bir anababa için bundan büyük mükâfat olur mu? Fakat bu hâsıl olmazsa, o çocuğun olması ile olmaması birdir. Çünkü maksat, kendi vücûdunun bir parçası olan bu varlığı, Allah’ın dileğine göre hazırlamak ve yetiş­tirmektir. Bu hâsıl olmadıktan sonra, çocuğuna muhabbet eden anaba­ba fitneye düşmüş demektir.
Ölüme müteessir olmamak kabil değildir. İnsan, kedisinin bile yokluğunu hisseder. Fakat bu kadarı, yâni Allah’ı unutturacak derecesi fazla. Ağlamakla ne giden kazanılır ne de bir fayda elde edilir. Bu felâ­ket, ona bir irşattır. Eğer Allah yoluna atılabilirse, ki bu da nasipledir, o irşat ve îkaz değerlenmiş ve sahibine yararlı olmuş olur.”

(Ken’an Rifâî, Sohbetler, Kubbealtı Neşriyâtı, 2000, s. 89-90)


***

Ezelde ruhlara “Ben senin Rabbin değil miyim?” dendiği vakit “Evet, sen benim Rabbimsin!” cevâbını verdikleri için, onlara “Şu halde gidin, bu dâvayı dünya mahkemesinde ilim ve amel şâhitleriyle isbat edin” denilmiş. İlim, sahibini bilmek ve bulmak demektir. Yoksa maksat, zâhir ilmi yâni kıyl ü kal değildir. Amel ise, onu gerek bedenen gerek kalben işlemeye çalışmak, fiil ve hareketlerini ona uydurmaya gayret eylemektir. İşte bu iki şâhidi mürşidinin önüne getirip mukaveleyi burada tasdik ettirirsen ne mutlu sana! O zaman âhirete gittiğin vakit de rahat edersin!”
(Ken’an Rifâî, Sohbetler, Kubbealtı Neşriyâtı, 2000, s. 297)

***

Vefâkâr olmaktan konuşulurken, söz, Erenköyü’nde yaz mevsimi­ni içinde geçirdiğimiz Doktor Suphi Neş’et Bey’in köşkünün bahçesin­deki ceviz ağacına intikâl etti. Hocamız bize dâimâ “Vefâ, Allah’ta ve Allâh’ın sevgililerindedir” demiş ve her söylediğini işlemesine alışmış olduğumuz için bu hükmünü de hareketleri ile doğrulamak ve isbat eylemekten geri kal­madığını göstermiştir. İşte, havalar sertleşmiş ve yazlıktan Konağa nakledeli bîr hayli zaman geçmiş olduğu halde, bir gün Erenköyü’ne gidip ceviz ağacını ziyâret etmek arzusunu gösteren Hocamız “O bana yazın süt annelik etti. Meyvesinden yedim. Şimdi gidip ağacı okşamak isterim” diyerek İstanbul’dan Kadıköyü yakasına ge­çip, ağacı ziyâret eylemiştir.

Bir gün de, Filibe’deki Alyans İzrailit Mektebi’nde sınıf arkadaş­ları arasında tercihen alâkadar olduğu İzrail Kalep ismindeki bir ar­kadaşının İstanbul’da doktorluk yapmakta olduğunu öğrenerek telefon rehberinden adresini bulup bu çocukluk arkadaşına bir ziyâret yap­mıştır. Aradan geçen uzun seneler yüzünden, eski sınıf arkadaşını ta­nımayan doktor, Hocamızı bir ecnebi hasta zannederek, evvelâ Fransız­ca olarak ne lisan konuştuğunu sormuş ve “Türkçe!” diye aldığı cevap­tan sonra, Hocamız “Bundan şu kadar sene evvel, Filibe’deki mektepte bir ders sene­si okuyan tek Türk talebe vardı. İşte o benim!” demiştir. Sevincinden ve bir o kadar da hayretinden ne söyleyeceğini şaşı­ran doktor, büyük bir muhabbet ve minnet ile Hocamızın ellerine sarıl­mış ve ağlar hâle gelmiş, misafirini evinde biraz daha tutabilmek için çocuklar gibi yalvarmış, dil dökmüştür.

(Ken’an Rifâî, Sohbetler, Kubbealtı Neşriyâtı, 2000, s. 451)

Cemalnur Sargut ile Söyleşi – “Annelik Bir Şey Öğretmeye Kalkmak Değil, Hâl Etmek ve Uygulamaktır”

“Annelik bir şey öğretmeye kalkmak değil, hâl etmek ve uygulamaktır”

 

Hz. Peygamber’in “cennet anaların ayakları altındadır” hadis-i şerifi ile şereflendirilmiş bulunan annelik makamının hakikati, muhakkak ki çok yüce… Bu hakikati bir nebze olsun anlayabilmek için bu sayımızda Cemâlnur Hocamızla annelik konusunda sohbet ettik.

 

Müge Doğan:  Hocam, anneliği bize maddî ve mânevî yönleriyle anlatır mısınız? Cennet, neden annelerin ayaklarının altında?

 

Cemâlnur Sargut: Dünyaya gelmek, Allah’ın insanlara verdiği en büyük fırsat ve lûtuftur. Zira birlikten ayrılmak ve tekrar birliği tanımak için yegâne fırsat, bu dünyadır. Dolayısiyle Ken’an Rifâî Hazretleri, “Cennet anaların ayaklarının altındadır” hadisini değerlendirirken “en büyük ana olan dünyanın ayakları altındadır, yani bu dünyada cennete kavuşmayan öbür âlemde cenneti bulamaz” buyuruyorlar. İşte bu dünyadaki cennete kavuşmanın yolu da annen vâsıtası ile bu âleme gelmekten geçer. Annenin tabiî ki seni bu âleme getirmekte çok büyük rolü olduğu gibi aslında seni beslemekte, büyütmekte ve mânevî gıda vermekte de çok büyük rolü vardır. Onun için çocuk doğarken, babanın adı ile doğar çünkü çocuğun ezelî nasibi, ezelî ismi babadan geçer. Fakat o ismin gelişmesi, açığa çıkması asıl dünyaya gelmekten maksadı, annenin rahmi yahut rahim tecellisi vâsıtası ile zuhûra geldiği için ölürken anne adı ile gömülür.

 

Dolayısiyle anne, Peygamber Efendimiz’in de üzerinde uzun uzun durdukları gibi dünyada en çok değer verilmesi, sevilmesi gereken kişidir. Hattâ “en çok kimi seversiniz?” dendiğinde üç kere anne, sonra baba demesi, annenin ne kadar yüksek seviyede bir mânâ taşıdığını mânevî açıdan insana öğretir. Peygamber Efendimiz’in ne yaparsak yapalım anne hakkını ödeyemeceğimiz ile ilgili birçok hadisi var. Hz. Ali’ye “annen, baban veya komşun şakî ya da ahlâksız da olsa sen onu başında taşımak zorundasın” demeleri, dünyaya gelmenin ne büyük bir önem taşıdığını Peygamber’in defalarca vurgulaması ile alâkalı olsa gerek. Tabiî anne bir de mânevî bir anne ise ve insana Allah aşkını öğretiyorsa, yahut hâli ile yaşayarak gösteriyorsa artık o annenin kıymetini biz düşünelim. Yani Peygamber’le yaşamak gibi bir şeydir, böyle bir anne ile beraber olmak…

 

Annelik her şeyden daha önemli… Çocuklar sırtlarında Kâbe’ye götürüp tavaf ettirseler gene de ancak belki iki veya üç gün karnında taşımasının karşılığını ödeyebilirler diye düşünüyorum ben âcizâne…

 

“Annelik vasfı dünyadaki vasıfların en yücesidir”

 

Müge Doğan: Hz. Mevlânâ “Aşk bizim anamızdır, biz aşktan doğduk” diyor. Biraz bunu açar mısınız?

Cemâlnur Sargut: Allah “istedim ki bilineyim” buyurduğu zaman “aşk ettim ki bilineyim” diye çeviriyor Hz. Mevlânâ bunu. Dolayısiyle Allah’ın rahman ve rahmet sıfatından tecelli ediyoruz. Yani yaradılışta Allah’ın kullanmış olduğu, bize lûtfettiği enerji bu rahmet enerjisi. Rahmet ve Rahim enerjisi -bu ikisi- analığa ait özellikler. Yani merhamet ve aşkla yaratılıyoruz ve o aynı aşk ile korunuyoruz. Orada kullanılan yüksek seviyeli enerji, aşkî enerji… Onun için “ümm”, ana oluyor. Peygamber’in de ümmî oluşunda Bursevî Hazretleri “ümm” kısmını almış ve O’nun bütün insanlık âleminin anası olduğunu, herkesin ondan var olduğunu söylüyor. Gene Hz. Musa’yı düşünürsen, onun için öldürülen bütün erkek çocuklarının vasıflarının ve isimlerinin de kendinde toplandığını düşünürsen, Musa’nın bütün o çocuklarının anası olduğunu anlarsın. Buradan bakarsan, her mürşidin de kendi öğrencilerine analık yaptığını görürsün. Onun için Mevlânâ “biz anayız, biz bağıl bağıl süt veririz” diyor. Süt burada mânevî ilim demektir. Bir de mânevî bir anne ile besleniyorsan şâyet, yani o anne hem senin mürşidin hem de annen ise, onun verdiği sütün her damlası seni maddî-mânevî besleyecek demektir. Mürşidin sütü (ilmi) ise seni ömrünün sonuna kadar kuvvetli ve bütün hastalıklara karşı antikor sahibi kılacak demektir. Dolayısiyle annelik vasfı dünyadaki vasıfların en yücesidir.

 

Müge Doğan: Peki hocam, size  annelik yapmış şahsiyetleri tanıyabilir miyiz?

Cemâlnur Sargut: Tabiî benim bir kere duâsı ile dünyaya gelmeme sebep olan Nazlı Annem var.. Peygamber Efendimize Hz. Ayşe “ben Allah’ıma şükrederim, beni o korudu” dediği zaman, Hz. Ebu Bekir de “Peygamber’e şükretmezsen Allah’a şükretmiş olmazsın. Sebebe şükretmeyen Allah’a şükretmez’” buyurmuşlar. Benim ezelî nasibime göre dünyaya gelmemin zamanını ayarlayan Nazlı Annem. Onun duâsı ile bu âleme gelmişim. Gerçekten kol-kanat gererek bana annelik ettiler; zira küçücük yaşımdan itibâren vermeyi, Allah’a yönlenmeyi öğrettiler. O kadar çok hâtıram var ki onunla beraber yaşadığım. Benim için o kadar kıymetliydi, o kadar değerliydi ki sana anlatamam. O vericilikte zirvedeydi. Herkes Hz. Ebu Bekir gibi, Osman gibi, Ömer gibi farklı adlar taşırlar. Hz. Ali gibi bütün adları bir arada taşıyan sultanlar da vardır. Nazlı Annem biraz Hz. Ebu Bekir meşrepliydi. Efendimiz de “ölmeden önce ölü görmek isteyen Nazlı’ya baksın” buyurmuşlar. Hiçbir şeyi yoktu. Evlâtlarını da Allah yolunda fedâ etmiş bir sultan. İki evlâdı da kendisinden önce vefat ettiğinde “çok şükür” diye karşılayan bir sultan…  Kendisine ait hiçbir şey yoktu; bu âlemde sadece başkaları için çalışırdı. Çok yüksek seviyede bir âlimdi ama onu göstermezdi. Akıl almaz tevâzu vardı kendisinde.

 

“Sâmiha Anne, devrimci bir mürşid-i kâmildi”

 

Sonra tabiî Sâmiha Annem ile de uzun uzun yaşadım. Kim ne derse desin hayatımda en çok şey öğrendiğim kişi, Sâmiha Anne’dir. Çünkü O bana mürşidlik etti. Gerçi onların üçünü birbirinden ayırmam çok zor. Biri bu âleme gelmeme sebep oldu, diğeri mürşidlik etti. Annem de maddî-mânevî o mürşidliği yaşayarak gösterdi. Onun için üçünün hâlini, tavrını ve eğitimini birbirinden ayırmakta zorlanıyorum doğrusu. Üçü de bir benim için. Ama Sâmiha Anne ile her gün her gece birebir yaşamadığım hâlde, beraber olduğum her saniyede idrâkimin çok fazla arttığını hissettim. Beni Allah’a götürdü. Yani “mürşid kimdir?” diye sormuşlar Hacı Bayramı Veli’ye; “Allah’a kulunu, kulunu Allah’a sevdiren kişidir” demiş. Allah sevgisini öğretti, mürşid sevmeyi öğretti; mürşid vâsıtası ile Allah’a ulaşmayı öğretti…  Peygamber aşkını anlattı ve gösterdi.

 

Ayrıca Sâmiha Anne’nin çok mühim bir özelliği de, bir soru sorduğunuzda cevabını kitaplarından çok rahat alabilmenizdir. O, kitapları ile tasavvuf ahlâkını, edebini, insanlığı bize öğretti ve anlattı. Sadece bize değil, bütün dünyaya anlattı. İnşaallah kitapları İngilizceye çevrilirse, bütün âlem onun mânâsından yararlanabilecek. Sâmiha Anne, devrimci bir mürşid-i kâmildi. Çünkü kadın şeyh nasıl olur, kadın mürşid nasıl olur; onu öğretti dünyaya. Aynı zamanda ritüellere bağlı değildi; yani klasik şeyh anlayışı ne Ken’an Rifâî Hazretleri’nde ne de Sâmiha Anne’de görülmüyordu. Devrin şeyhiydi o. O belki devamlı zikir çektiren, o şekilde bir nefsî terbiyeyi öngören bir şeyh olmasa da, acılar-sıkıntılar ve kendi terbiye sistemi ile bizi Allah aşkına, Allah’a doğru yönlendirdi. Hiçliğimizi ve yokluğumuzu bize öğretti.

 

Müge Doğan: Anneniz Meşkûre Sargut’un önce biraz maddî anneliğinden, sonra mânevî anneliğinden bahsedelim mi?

Cemâlnur Sargut: Annem öncelikle bence bütün annelerin yapması gereken bir şey yaparak bize çok önemli bir şey öğretti. Hiç koruyucu olmadı, arkamızda durmadı ve hatta acılarla karşılaşmamız için biraz da uğraştı. Ben anneciğimin devre devre benim böyle acılarımın üstüne kızgın damga bastığını bilirim ki dağlansın diye. Ama Allahıma binlerce şükrediyorum ki ben kendi ayaklarımın üzerinde durmayı, Allah aşkını yaşamayı, hâdiselerden etkilenmemeyi annemin bu eğitimi ile öğrendim. Kardeşimde de aynı şeyi görüyorum şimdi. Bunun yanında da aşırı sevgi dolu bir tarafı da vardı. Celâlliydi ama çok da sevgi doluydu. Ben annemi üzdüm; çünkü az yedim, hayatta hep sıkıntılarım oldu… Onlara üzüldüğünü biliyorum. Anneydi bir taraftan, ama bunları belli etmedi. Hep yanımda oldu ve hep beni kuvvetlendirdi ama doğru yaşamamı sağladı, dengeye gelmeme sebep oldu. Aşırılıklarımdan beni kurtardı. Allah ondan râzı olsun.

 

“Ben annemi hep mutlu ve huzurlu gördüm”

 

Maddî anneliği hakikaten mükemmeldi ama mânevî anneliği gerçekten tartışılmaz. Çünkü hayatının her zerresi, her ânı Efendisi için geçen bir anne ile yaşadım ben. Sabah kalktığında resimleri öpen, namazını vaktinde kılmayı bize öğreten, şeriata son derece düşkün, şeriat edebini, abdest almanın önemini devamlı anlatan ama bunları yaparken de sıkıcı olmayan, mecbûriyet getirmeyen fakat zevk hâline getiren bir anneydi. O bakımdan Allah ondan râzı olsun ki, biz şeriatı çok sevdik onun sâyesinde. O da mürşidi ile sevmiş tabiî bunu. Meselâ ezan okunur okunmaz kılardı namazını…  Beş dakika bile geçirmezdi. Bize de kızardı geçirdiğimiz zaman.

 

Onun hiçbir hâdise ile yıkıldığını görmedim. Hz. Fâtıma’nın üç-dört gün sancısı varmış fakat çok da açmış dört-beş gündür.. Peygamber Efendimiz teşrif etmişler “ay ne mutlu sana Fatmacığım” diye… O‘nun sancısının ve açlığının  ona lûtuf olduğunu anlatan şekilde onu rahatlatmış ve yüceltmişler. Meselâ benim ciğerim dediği Hz. Fatma’ya “ah vah, aç mısın kızım” diye sarılmamışlar. İşte annemin tarzı buydu. Annem bizim çektiğimiz acılarda “ay ne şanslısın, ne mutlusun” yahut tekrar zor bir hayata başlayacaksak “hadi git, zorluklarla adam olacaksın” diye bize hep zorluğa, zorluğa alışmaya, zorluğu sevmeye yönlendirdi. O yüzden de biz çok zevkli ve dengeli bir hayat yaşadık ömrümüz boyunca.

 

Sonradan ben şunu öğrendim ki kendi yaşadıklarımdan, eşimden ayrıldığım zaman, çocukların bu hâdiselerden etkilenmemesinin tek bir yolu var anneyi mutlu ve huzurlu görmesi… Böyle olduğu zaman her şey çok güzel oluyor. Ben hep annemi mutlu ve huzurlu gördüm. Babamın hapse girişinde bütün sıkıntılarda hep annemi mutlu ve huzurlu gördüm. Babamın hapse girdiği gün secdedeydi ve “çok şükür Hz. Yusuf’un hayatına eşlik ediyoruz” dedi. Borçlara girdiğimiz gün hiç problem etmeden yaşadı ve onun için mükafat üstüne mükafat yağdı annemin üzerine. O da çok zevkli bir hayat yaşadı ve çok sevildi herkes tarafından… Hürmet edildi, sayıldı… ve evlâtlarının kendi yolunda olduğunu gördü. Hayatta en istediği şey buydu. Hatta küçükken bize “eğer benim yolumda olmazsanız evlâdım olmadığınıza dair gazeteye ilân veririm” derdi. Son zamanlarda çok şükür hep bizlere şükrederek yaşadı hayatını ve ihvan konusunda da emin olarak vefât etti. Yani “gözüm arkada değil” dedi her zaman. Bu tabiî çok önemliydi. Ölümü çok severdi, ölümü isterdi. Hattâ öleceğini de bence biliyordu. Ona göre programlanmıştı. Allah’ın büyüklüğünü ölümüyle de bir kere daha bize gösterdi. Çok şükür, ben dünyanın en şanslı evlâdıyım diye düşünüyorum. Asuman için de tabiî bu böyle… Netice olarak birbirine çok bağlı iki evlât yetiştirdi çok şükür.

 

Müge Doğan: O halde analık bizim anladığımız anlamda devamlı fedâkârlık yaparak onun üstüne düşmek, onu koruyup kollamak değil, ama güçlü bir mânevî duruş ile hâl ederek örnek olmak mıdır?

Cemâlnur Sargut: Tamamıyle hâl etmek, bir şey öğretmeye kalkmak da değil ama uygulamak, yapmak… Yani çocukları bezdirmemek fakat peşlerini tâkibi de bırakmamak… Yani o aradaki dengeyi bulamazsak anneliği doğru dürüst yapıyoruz demeyelim. Tabiî ki hiçbirimiz doğuştan ana doğmuyoruz, yavaş yavaş öğreniyoruz tecrübelerle ama benim annemde öğrendiğim buydu. Hiçbir şeyimize üzülmez, hiçbir şeyimizi fazla problem etmez, herşeyi dâimâ ümitle karşılardı. Yani öyle bir güzel müslümandı ki ümit ile korku arasında yaşamayı bize öğretti. Hep ümit içinde yaşadık. Yani maddî konularda da. Bugün bir kapı kapandı ise yarın bir kapı açılır aşkı ile yaşadık.

 

Müge Doğan: Çok teşekkürler efendim.

Er-Rahman, er-Rahiym

-Anne!

Arabada oturmuş, Rânâ’nın gelmesini bekliyorum. Küçük oğlumuz uykusundan uyanır uyanmaz annesini istiyor. Sâkin bir sesle tekrar:

-Anne!

-Oğlum, annen doktora kadar gitti, şimdi gelecek.

-Annee! (sesin şiddeti biraz daha artıyor)

-Oğlum, annen beş dakikaya gelecek, merak etme.

Sesi titremeye başlıyor:

-Anne!

-Oğlum, baban burada işte, neyine yetmiyor?

Artık hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Çok şükür, çok geçmeden annesi geliyor. Böylece bir çocuğun en büyük ihtiyacı karşılanmış oluyor…

Ne kadar çağırırlarsa çağırsınlar, ne kadar ağlarlarsa ağlasınlar anneleri hiçbir zaman gelmeyecek çocuklar geldi aklıma. O çocukların en gariplerinden biri hayata gözlerini babasız açan, daha çok küçük bir yaşta da anacığından mahrum kalan Efendimiz’dir şüphesiz. Hele de ailenin, şecerenin çok önemli olduğu bir devirde tek başına kalmış bir çocuk… İstediği kadar “Anne!” desin, annesi gelemeyecek.

Oysa Rabbi ona“Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım” buyurmuş. Onu kimseleri çağırmadığı “Habibi!”, “sevgilim!” hitâbıyla çağırmış. Böylesine sevdiği kulunu en büyük ve en temel ihtiyacı olan annesinden mahrum bırakması revâ mı?

Şüphesiz Allah, Rahman ve Rahim’dir. O, hem korur, hem de koruyuculuğunu bildirir. Fakat Allah’ın koruyuculuğu, bizim akıl edemediğimiz şekillerde zuhur ediyor. Bu rahmeti, şefkati en güzel algılayabilecek insan da Peygamberimiz olduğu için, onun hem babasız hem de annesiz büyümesinin hikmetini düşünmemiz gerek.

İnsan bu dünyaya gelmeden ana rahminde muhâfaza edilir. Dünyaya gözünü açar açmaz ona mükellef bakım, besin ve tüm koruyucu ilâçlar anasının sütü vâsıtasıyla verilir. Onun fizyolojik gelişimi bir yana, mânevî ve psikolojik olarak da dengede olması için anasının kokusunu, sesini duyması icab eder. Tüm bu saydıklarımızı tedârik eden çocuklar hem sağlıklı, hem mutlu, hem de özgüveni yüksek olurlar.

Özüne inersek annenin çocuğuna gösterdiği tüm şefkat, koruyuculuk, sevgi Allah’ın “Rahim” isminde saklıdır.

Rahman olan Allah, her kulunun rızkını verir. O ne kadar isyanda da olsa, rabbini bilmiyor da olsa, rızkı eksiksiz olarak verilir. Rahman ismi bunu garanti eder. Fakat Rahman isminin farkında olmayan, kendini sahipsiz, başıboş zannedenler, bu rızıklandırmanın Allah’ın tasarrufunda olduğunu, kendilerinin de mutlak bir koruma altında olduklarını anlayamazlar.

Hz. Peygamberimiz’in bizlerden en büyük farkı, bu korumanın tam anlamıyla farkında olmasıydı. O, Rahman isminin farkında olduğu için, Rahim ismini de yaşayabiliyordu. Dolayısıyla kimseden korkusu, herhangi bir dertten beisi yoktu. O, yetim olmasına karşın, âdetâ sürekli anasının kucağında emzirilen bir çocuk gibi güvende, ve güvende olduğunun bilincindeydi.

Rahman ve Rahim esmâsından bîhaber olanlar bunun sırrına eremediler. Onun hayatını inceleyen bir müşrik, incelemesinin sonunda “Muhammed (s.a.s.) sonsuz bir özgüvene sahipti. Fakat bu özgüvenin sırrını kimse bilemedi. Bu sırrı kendisiyle birlikte götürdü” yorumunu yapmış. Halbuki o annelerin güç aldığı Rahim isminin sahibinden başkasına hiç güvenmedi.  Salât ve selâm dâim üzerine olsun…

Ücret Beklemeden

Genelde duygu yüklü yazılara teşne olan bu kalem, mesele annelik olunca duygusuna mesafe koymayı yeğledi. Belki de konu nevii gereği tarife sığmaz bir duygusallığı barındırdığı için genlerinde saklı olan çocukça inadı tuttu. Ya da belki nefsinin en ağır sınavlarını anneliği üzerinden yaşadığı için de olabilir. Anneliğin kutsiyeti, Allah’ın hâlik ismine mahzar oluşuyla âşikâr değil mi zaten? Hem kendi anamda apaçık şekilde gördüğüm hem de sırf bana gelen iki emânete değil, dünyanın bütün evlâtlarına boğazımda bir düğüm, içimde kıpırtıyla bakmama vesile olan yine Allah’ın bu lutfu değil de nedir? Bir de Hayy ismini gönlüme üfleyen var ki O’nun analığı tarife sığmaz… Salt yaradılışa vesile olan değil, dirilten, insan eden…

 

Velhâsıl mesele annelik olunca yazılacak, anlatılacak çok şey olur. Lâkin annelik duygusu yerine sorumluluğu üzerinden konuşalım bugün.

 

Annelik, duygusuyla doğulsa bile gereklerini yerine getirmek bir dizi sınav ve hatâlar yaşanması gereken bir tecrübeden ibaret. Bu müessese, yapılan yanlışların getirdiği hesaplaşmalarla öğreniliyor. Ya da aslında her çocuk kendi özgün karakteriyle müstakil bir yol tutturup giderken anne “yine yanlış yapıyorum galiba” zannını vücuduna bir dövme gibi yapışmış buluyor ve annelik tam mânâsıyla hiçbir zaman öğrenilemiyor.

 

Batı normlarının başarı kodları üzerinden kendini tarif etmeye şartlanmış bir yetişkin olarak ilk emânetimi kucağıma aldığımda başarıyla sonuçlandırmaya mükellef olduğum yeni bir projeye başladığımı sandım. Bebeğimi iyi beslemeli, iyi giydirmeli, aynı anda on hobi ile donatmalı, en iyi okulda okutup ayrıcalıklı bir birey olarak yetişmesini sağlamalıydım. Onu gelebilecek tüm risk ve tehlikelerden korumalıydım. Önceleri onun kişilik özelliklerini ve hayattaki duruşunu koşulsuzca şekillendirebileceğim gibi bir zanna kapıldım.

 

Sonrası mâlûm… Benim emânetlerim bana koskocaman bir “çalım” atıp benim projem olmadıklarını bir bir göstermeye başladılar. Mülkün Allah’a ait olduğunun, evlâdın ise yalnızca emânet olduğunun delilini koydular ortaya… Daha ilk günden itibaren aslında hiçbir konu üzerinde kontrol sahibi olmayacağımın farkına vardım. Ama yine de beklentilerimden kopamadım. Onlar üzerindeki hayallerimden, planlarımdan, zihnimdeki kurgulardan boşanamadım.

 

Sonra bir gün bütün yükümü çeken, beni adam etmeye çalışan ve her evlâdına yaptığı gibi bana da kendi makamımdan öğreten kâmil anamın benden hiçbir ücret istemeden yani en ufak bir değişim karşılığı talep etmeden irşad edişinin farkına vardım. Heyhat, benim kâmil anam, evlâdının sorumluluğunu her iki âlemde de taşıyan anam, hiçbir ücret beklemezken ben kendi emânetlerim üzerinden beklentiye girerek, onlarla ilgili talep yaratarak nasıl da ücret bekliyordum: Derslerinde başarılı olsunlar, gayretli olsunlar, çalışkan olsunlar, hayırlı olsunlar, mutlu olsunlar… Liste böyle uzar gider.

 

Haydi kendime haksızlık etmeyeyim; beklentilerimde salt maddî dünyanın şekilcilikleri yoktu elbet; güzel huylarla ve ahlâkî erdemlerle donanmaları dileği vardı.

Güzel ahlâkı kuşanmış, hâliyle barışık, kendine yeten bireyler yetiştirmek niyâzımın nesi yanlış olabilir ki? Ama yanlış işte, o bile yanlış… Zira emânetim hatâya düştüğünde, Yeşilçam’dan fırlamış bir edâ ile başımı geriye doğru atıp, gözlerimi devirerek “Ben sizin için…” diye başlayan cümlelerim ücret istemek değil de nedir? Oysa benim kâmil anam, her gün usanmadan anlattıkları yetmeyip bir de her an hâlinde izlediğim ahlâk-ı Muhammedî’nin güzelliği içinde, nefsimle başbaşa kaldığımda düştüğüm yanlışları hiç yüzüme vurmadan tatlı bir tebessüm ile beni kucaklamaya devam etmiyor mu?

 

Annelik sorumluluğu yalnızca kendini adam etme gayretinden oluşuyor. Çocuklarla ilgili olarak kalemimden önceden dökülmüş olan şu satırlar özetlemiş annelik sorumluluğumu:

 

Dürüstlük bekliyorsam onlardan; önce kendim her ne koşulda olursa olsun yalandan uzak durmalıyım ve ölçüm doğruluk olmalı.

 

Sosyal anlamda geçimli olmalarıysa meselem, önce ben farklılıklara hürmet etmeyi, insanların kusurlarını büyütmemeyi öğrenmeliyim.

 

Zorluklar karşısında hemen pes etmemelerini istiyorsam, işlerimi yaparken azimli ve sebatkâr olmaya gayret etmeliyim.

 

Hazımlı ve hoşgörülü bireyler görmek istiyorsam karşımda, önce kendim meselelerimi sükûnet ve hoşlukla halletmeyi öğrenmeliyim.

 

İmanlı ve idrakli yetişkinler olarak onları görebilmekse niyâzım, her geleni Allah’tan bilip şikâyeti bırakabilmeyim, olanla yetinip hep şükredebilmeliyim, küllî akla rapt olabilmeliyim.

 

Her koşulda herkese iyilik yapmak için fırsat gözlemeliyim ki onlar da kula hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu hâl edebilsinler.

 

Dışarıdaki her çocuğu kendi çocuğum gibi kollayıp önce onları gözetmeliyim ki insanı sevmeyi öğrenebilsinler.

 

Her koşulda râzı ve mutlu olabilmeyi öğrenmeliyim ki mutluluğu öğrenebilsinler.

 

Velhâsıl annelik, kendi doğru sandığımız hayallerimizin egzersiz zemini hiç değil. Annelik ücret beklemeden hâlinle örnek olmaya çalışmak. Annelik, kâmil anama benzeme gayreti bence… Ve annelik, yalnızca kâmil anama na’tdan ibarettir aslında. Vesselâm…

Annem’e ve Annem’e

Küçük çocuğun aklı çok karışmıştı. Ona duâ etmesini öğrettikleri günden itibâren  her gece yatağında  kiminle konuşuyordu acaba? Acaba o konuşurken gerçekte onu tek duyan, yün tavşanı Mıstık mıydı? Yoksa başka bir duyan da var mıydı?

 

Karar verdi, Allah hakkında sorular soracaktı çevresindeki insanlara ve aldığı cevapları birleştirip kafasında Allah’ın resmini çizecekti. Hemen işe koyuldu. Anneannesine, dedesine, annesine, çevresinde yaşı büyük kimi gördüyse ona sormaya başladı “Allah nedir?” diye. Ama bu iş, hiç de düşündüğü gibi kolay değildi; bunu insanların kendisine verdikleri zıt cevaplardan anladı. Bir sorduğu diyordu ki “Allah sever”, bir başkası diyordu ki “Allah cezalandırır”. Çocuk anladı, Allah’ı tanıması için “Allah nedir?” sorusu çok doğru bir başlangıç olmamıştı. O da karar verdi: “Ne”yi “nasıl” ile değiştirecekti.

 

Dedesinin yanına gitti ve sordu: “Allah kulunu nasıl sever dede?” Dedesi, şöyle dedi: “Hani annen seni dokuz ay karnında taşıdı, sancılarla doğurdu, bin bir meşakkat içinde ama sana hiçbir şey yansıtmamaya çalışarak büyütüyor… Senin için canını, tüm hayatını düşünmeden, değil bir dem, hayatın her deminde bir an senden vazgeçmeden verir. Hatırlıyor musun dün haberlerde seyrettiğimiz anne kediyi? Yanan evin içine yedi kere art arda girip yedi yavrusunu da dışarı çıkarmış ama sonra  kendi yanıkları çok derin olduğu için ölmüştü. Bak o anne kedi; ona kedi anne denmez. Çünkü onun anneliği kediliğinden önce gelmiştir. İşte tüm anneler böyle severler evlâtlarını, kendiliklerinden önce… Bir çocuğa annesinin sevgisi Allah’ın sevgisi karşısında denizdeki bir köpük gibidir. Şimdi anladın mı bakalım Allah nasıl sever kulunu.”

 

Dedesinin bu cevabından çok memnun kalmıştı çocuk. İlk defa Allah’la  ilgili kafasında ciddi anlamda bir fikir oluşmaya başlamıştı. Dedesinde muhakkak çok daha fazla bilgi vardı. Karar verdi, dedesine sormaya devam edecekti.

 

“Peki, Allah kendinden var ettiği kuluna neden ceza verir?” diye sordu çocuk.

 

“Hani” dedi dedesi “sen çok küçükken ateşle oynamayı çok seviyordun da bu nedenle iki kere ablanı, kendini ve evi yanmaktan son anda kurtardılar. Ama sen yine de ateşle oynamaya devam ettin. Annen de kendini ve sevdiklerini incitmemen için senin yaptığın haylazlıklara bir karşılık verdi. Verdiği ceza karşısında annenin canı daha çok yanmıştı seninkinden. Evet o zaman çok üzüldün, canın da çok yandı ama bir daha da ateşle oynamadın. O zaman annene seni cezalandırdığı, canını yaktığı için ne çok kızmıştın. Sen sonra o hâdiseyi unuttun da annen senin aldığın ceza karşısında nasıl üzüldüğünü hiç unutmadı. İşte Allah da kulları kendi nefisleriyle oyuna dalıp kendilerini incitmesinler diye oyunlarına bir karşılık verir de seni, senin yaramazlıklarından dolayı incinmekten korur. Sen Allah’tan gelene o an için ne kadar üzülsen de zamanla unutursun ama Allah o gün kulunun üzüldüğünü hiç unutmaz.”

 

“Peki dede, Allah kulları arasında ayrım yapar mı? Kulundan vazgeçer mi?” diye sordu çocuk.

 

“Hiç olur mu?” dedi dedesi. “Meselâ bir anne için en hayırlı evlâdı da en hayırsızı da birdir. Bak komşumuz Şükriye Hanımlara…. Bir oğlu annesini hep arar sorar, herkese iyilik yapar. Hiç ailesini üzmeden okudu işe girdi evlendi. Diğer oğlu ise nerede akşam, orada sabah… Hayırsızın teki; bir baltaya dahî sap olamadı, ama sen git bir de Şükriye Teyzene sor. Oğulları için ‘iki gözümün nurları’ der de sevgide ikisini de birbirinden ayırmaz. Hâlâ hayırsız olan oğlunun düzelmesini sabırla bekler, ‘oğul, sana bir şey olursa benim ciğerim yanar’ diye ekler.

 

Şimdi sen diyebilirsin ki, eğer iyi çocuk olmamla kötü çocuk olmam arasında bir fark yoksa, annem beni her hâlükârda ayırım yapmadan ablam kadar severse, ben de o zaman yaramazlık yapabilirim. Aslında bir fark vardır , tek fark eden bir evlâdın annesinin yanağında gamze, diğerinin iki kaşı arasındaki çatıklık olmasıdır. Anne, evlâtlarını ayırmadan sevme ve onlardan asla vazgeçmeme konusunda bir karar vermez ama sen bir karar ver, gamze mi olmak istersin annenin yanağında? Yoksa gözünde nem mi? İşte Allah da kulları arasında hiç ayırım yapmadan sever ve bu sevgiden asla vazgeçmez. Aynı anne gibi şartsız ve beklentisizdir ama sen kul olarak bir karar vermelisin.”

 

***

 

O gün Allah hakkında çok şey öğrenmişti çocuk  ve bu onu çok mutlu etmişti. “Bu kadar ‘nasıl’ olduğunu bildiğim bir varlığı gece rüyâmda da muhakkak görürüm artık” diye düşündü ve o gece heyecanla erkenden yatmaya karar verdi. Yatar yatmaz anneannesinin ona öğrettiği duâları okudu; ama bu sefer çok emindi kendisini duyanın yalnızca Mıstık olmadığına… Daha duâsını bitiremeden döndüğü sağ yanından daldı uykuya ve bütün gece rüyâsında annesini gördü.

Ne Haber? “Dost” İslâm’a Hizmet Ödülleri,10. Defa Sahiplerini Buldu

Allah bize ruhundan ruh üfleyerek bu âleme gönderirken kendisini bilme, tanıma, anlama fırsatı vermiştir. Bu yüzdendir ki biz beşerler için en büyük ödül, dünyaya insan olarak gelişimizdir. Yaratıcının bizlere sonsuz armağanlarından en güzeli olan Hz. Muhammed’in (a.s.) doğumunun yıldönümü vesilesiyle düzenlenen 10. “Dost” İslâm’a Hizmet Ödülleri programı 18 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşti.

 

Bu yıl “Dost” Ödüllerinin konusu “Ashâb-ı Kirâm”

 

Açılış konuşmasını yapan Diyanet işleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Huriye Martı “Bir tarafta kendini helâk edercesine onlar icin gayret gösteren bir peygamber, diğer tarafta sanki başlarına bir kuş konmuş gibi saygı ve özenle dinleyen sahâbiler… Elbette ki Ashâb-ı Kirâm derken yeknesak bir topluluktan bahsetmiyoruz.  Onlar, farklı yaş, cinsiyet ve sosyal konumlara sahiplerdi. Değisik kabilelerden gelmeleri sebebiyle farklı kültür ve geleneklerin izlerini tasıyorlardı. Hayattaki öncelikleri, zevkleri, alışkanlıkları ve sorumlulukları da farklıydı. Ancak farklılıkkların yok olduğu nokta, Allah Resûlü’ne karşı duydukları muhabbet ve gösterdikleri itaatti” dedi.

 

TÜRKKAD İstanbul Şubesi başkanı ve mutasavvıf-yazar Cemâlnur Sargut, yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi: “Hz. Muhammed’in (s.a.s) huzurunda hazır olan herkes, kendi nefsinde Allah’ı müşâhede eder. İşte sahâbe budur. Bu sene O’nunla yaşayan ve vasıflarını giyinenlerle, O’nun sonsuz güzelliğini anlamaya çalışacağız. Ki onlar, mübârek nûrunu görmüş, o nurdan bereketlenip hâl etmiş ve ’Ümmetimden öyleleri vardır ki cevherleri, himmetleri benimle müşterektir’ hadisi ile O’nun, dolayısıyla da zât-ı ilâhînin iltifatına mazhar olmuşlardır. Sahâbe, gönül aynalarında Muhammedî Hakîkat yansıyanlar zümresidir. Sadakat makamında Peygamber ahlâkını yaşamış ve ’Ben onları hangi nurla görüyorsam, onlar da beni aynı nurla görüyorlar’ hitâbına mazhar olmuşlardır.”

 

Bu kutlu bir gecede çoşku ile konuşanlardan biri de Doç. Dr.  Emin Işık idi. Kendisi sahâbenin özelliklerini ve faziletlerini anlattığı bir konuşma yaptı.

İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğumunun 1443. yılı vesilesiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda, dört sivil toplum kuruluşunun (Cenan  Eğitim  Kültür  ve  Sağlık  Vakfı, Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, Türk  Kadınları Kültür Derneği ve Altay Kültür ve San’at Eğitim Vakfı) müşterek olarak tertiplediği “Dost” Ödülleri Gecesinde ödüllerden biri, ABD’den Pakistan asılı Doç Dr. Asma Sayeed’e verildi. Sayeed, “Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam” adlı kitabında İslâm topraklarında kadınların hadis nakil geleneğinin son 10 asırdaki gelişimini inceliyor. İkinci ödül ise Muhammed Emin Yıldırım’a “Sahabe iklimi” adlı kitap serisi çalışmasından dolayı takdim edildi.

Gecede, altı yaşındaki 8 çocuk Kenan Rifâî Hazretleri’ne ait “Nāt-ı Hazreti Nebevî” başlıklı şiiri okudular. Ödül töreni. gelenekselleşen Lâ Edrî Grubu konseri ile son buldu.

Na’t-ı Hazret-i Nebevî

Rûh u cism ü bâtın u zâhirsin elhak yâ Resûl

Hey’et-i kevn ü mekâne şems-i nûrsun yâ Resûl

 

Nûr-ı vechinden alır feyz encüm ü şems ü kamer

Zâde-i rûhundur insanlar cihanda yâ Resûl

 

Çâresizler dest-gîri dertliler dermânısın

Gâfilin imdâd-resi, bîçârenin âmânısın

 

Bildiren sensin Hudâ-yı Zü’l-Celâl’i kullara

Enbiyâ’nın, asfiyânın, şahların sultânısın

 

Hil‘at-i “Levlâk”i giydin zâhir oldun âleme

Bu zuhûrundan vücûd buldu bu varlık ya Resûl

 

Şânını vasf eylemek hiç kimseye kābil değil

Hak bilir ancak ulüvv-i kadr ü şânın yâ Resûl

 

Genc-i nîmettir kapın dünyâ vü ukbâya heman

Sâhib-i fermân-ı dâreyn sensin ey kenz-i cinân

 

Rahmetin bâbında Ken’ân ahkar u ednâ kulun

Vuslatından eyleme bir lahza mehcûr yâ Resûl

 

 

Ken’an Rifâî

Şükürler Olsun

“Rahim” sıfatı koruyan , esirgeyen, merhamet eden, gözeten mânâsındadır. Müslümanlığın en sık kullanılan, bilinen ifadelerinden olan “bismillahirahmanirahim”, Yaradanın rahman ve rahim sıfatlarına vurgu yapar.  Her an dilimizde olan bu kelimeyi söylerken Allah’ın Rahman ve  Rahim isimlerini söyleriz gün içinde defalarca. Rahimde olduğunu bilen yani her ne olursa olsun Allah’ın kendisini koruduğunu bilen ve bundan emin olan kimse İslâmdır, teslimdir, emindir.

 

Tıpkı anne rahminde vaktinin gelmesini bekleyen, olup biteni idrak edip çerçevesini algılayan, ancak rahimdeyken sessiz, sâkin, sabırlı bir bebek gibi, dünyada yaşarken de olayları farkeden, izleyen ve ne olursa olsun “bu benim için hayırdır, Allah beni muhakkak ki korur” diyen insane, benim için aynı bebek sâfiyetindedir. Böyle bir sâfiyet ve idrak, Allah’ın çok özel insanlara ihsânı hariç, ancak bir insân-ı kâmil terbiyesi ile mümkündür. Çünkü nefis kendi başına bırakıldığı an “ben” der, “haklıyım” der, “istiyorum” der. Çünkü nefis susma ve itaat etme değil, isyan ve itiraz ehlidir.

 

Yaşanılan olaylar, karşılaşılan insanlar, muameleler karşısında sükûnetini koruyup olayların ve kişilerini hakikatini anlamaya gayret gösteren bir kul için annelik kendisini doğuran, büyüten, gözeten kişi ile sınırlı değildir. Kendisine ilm-i ledûnu, basit olaylar içinde anlatan, nefsine muhâlefeti öğreten, ne oluyorsa olsun Allah en iyisini bilir ve Allah ne yaparsa iyidir dedirten, evlâdını göğsünden gelen süt ile değil de gönlünden akan süt ile besleyen mürşid-i kâmil de annelik makamındadır. Doğuran anne et ve can verirken mürşid hayat verir.  Diriltir, yaşamın ve varlığının mânâsını idrak ettirir. Böyle bir mürşid, Allah’ın Rahim sıfatının tam tecellisidir. Evlâdını en zor sınavlara sokarken dahî korur, gözetir. Annedir; evlâdı ona sırtını dönse gitse bile o evlâdını bırakmaz, gidene gönül koymaz, gelince suçlamaz. Çok sever, ama terbiyesi ile sorumlu olduğu evlâdını yeri gelince cezalandırır. Cezalandırdığı evlâdı durumu anlayıp biraz mahzunlaşınca dayanamaz, gülümser.

 

Beni doğuran binbir zahmetle büyüten, bana Allah’a ve yaşama dâir ilk bilgileri veren, -çok klasik olacak ama- yemeyip yediren, giymeyip giydiren, en ufak bir derdimde ne yapacağını bilemeyen ve beni çok sevdiğinden emin olduğum, hayatımın en zor günlerinde yaşıma başıma bakmadan bana kol kanat geren anneme gönül borcum ve sevgim büyüktür. Bu âhir ömründe onun için kolaylaştırabileceğim her şey benim için lûtuftur.  Biliyorum ki anne hakkı ödenemez ve biliyorum ki annem bu hakkı ödememi benden beklemez.  Biliyorum ki ben annemi severim, annem de beni sever.

 

Öte yandan, 32 yaşımda tanıştığım, neyi nasıl yaptığını anlamadan beni değiştiren, dönüştüren, gönlümü ferahlatan, ağzımın tadı, gözümün nuru, görmesem de gönlümde olan, çağırmasa da hep yanımda olan, bana karşı çok sabırlı, çok şefkatli, ezelde sözleştiğim, âhirette yanında haşrolmayı umduğum bir sultan var hayatımda… Annemim kıymetini  dahî idrak ettirten, öte yandan anne olmanın ne demek olduğunu bana gösteren…

 

Dünyada kaç kişiye nasiptir bilmem iki defa anne sevgisini tatmak… Birinde dünyayı, diğerinde  hem dünyayı hem âhireti sevmek.  Kaç kişiye nasiptir böyle bir anne sevgisi ile kuşatılmak? Zor ama bir o kadar da keyifli olan bu dünya âleminde her canım acıdığında, her büyük sevincimde yanına koşabileceğimi bildiğim kişileri için şükürler olsun. Tıpkı Nazım Hikmet’in çok sevdiğim bir şiirinin son mısrâında denildiği gibi:

 

Seviyorum seni

yaşıyoruz çok şükür der gibi.

 

Elele

Benim iki tane annem var. Biri beni doğuran ve büyüten canım annem. Diğeri ise beş yıldır elimden tutup beni cehennemden cennete çeken sultânım efendim Cemâlnur Annem.

 

Annemin, her anne gibi, üzerimde emeği çoktur, ancak benim için en zor sınavlardan biri annemle olan sınavımdı. (Gerçi bu sınavın bittiğini düşünmüyorum. Yalnızca bu aralar şiddeti azaldı, çok şükür.) Ben son yıllara kadar annemle hiç  anlaşamazdım. Sürekli bir çatışma içinde, iki geçimsiz kız kardeş gibi bir ilişkimiz vardı. Annemi hoşgörmeyi, onun güzelliklerini  farketmeyi  sultanım sayesinde öğrendim. Hocam, anneme olan bakış açımı değiştirdi. Annemi anne olarak sevmeyi  öğrendim.

 

Cemâlnur  Annemin sesini ilk duyduğumdan beri O’na yavaş yavaş çekildiğimin farkındaydım. Öyle ki, sanki bildiğim, tanıdık  birine sokulur gibi  sokuldum eteğine. Bazen çocuklar annesinin eteğinin altına saklanır ve oradan bakar etrafa. Ben de, küçücük bir kız çocuğu olarak sokuldum eteğinin altına; oradan  çevreye baktım, O’nu dinledim. Tâ ki kendimi güvende hissedene kadar orada kaldım. Kâbe’nin örtüsünün altında olmak gibi birşeydi benim için. Benim gibi küçük, hırçın ve güvensiz bir çocuk için bulunmaz bir yerdi. Güvenli, tanıdık ve huzurlu mekânımda çok mutluydum. Sıkı sıkı  yapışmıştım eteğine ve çıkmaya hiç de niyetim yoktu açıkçası. Ne  var ki annem yavaş yavaş dışarı çağırdı beni. Ne zaman kendimi kötü hissetsem eteğine yapışabileceğimi bildiğim için sürüne sürüne çıktım dışarıya. Baktım, azıcık da büyümüşüm sanki. Ama yine de elimi bırakmasan, hep elele yürüsek beraber der gibi gözlerine  baktım. Elimi tuttu. “Hadi bakalım, yola devam” der gibi önümüzde uzanan yol boyunca yürümeye başladık. Diğer yanımda da annem vardı. O da katılmıştı bizim yürüyüşümüze. Biz hâlâ yürüyoruz beraber. Arada bir durup iki adım geri gitsek de, arkamıza baksak da, Cemâlnur Annem zarifçe elimizi tutup yola tekrar sokuyor bizi. Tatlı tatlı, hep severek anlatıyor. O anlattıkça taşıyor, bizim taş olmuş yüreklerimizi bir nebze aşkıyla ısıtıyor. O bıkmıyor ve yorulmuyor ve en önemlisi vazgeçmiyor. Biz ne kadar kusurlu, baştan aşağıya hatâ olsak da her zaman yanımızda. Allah ellerimizi ve yolumuzu ayırmasın inşaallah.

 

Âmin.