Na’t-ı Hazret-i Nebevî

Rûh u cism ü bâtın u zâhirsin elhak yâ Resûl

Hey’et-i kevn ü mekâne şems-i nûrsun yâ Resûl

 

Nûr-ı vechinden alır feyz encüm ü şems ü kamer

Zâde-i rûhundur insanlar cihanda yâ Resûl

 

Çâresizler dest-gîri dertliler dermânısın

Gâfilin imdâd-resi, bîçârenin âmânısın

 

Bildiren sensin Hudâ-yı Zü’l-Celâl’i kullara

Enbiyâ’nın, asfiyânın, şahların sultânısın

 

Hil‘at-i “Levlâk”i giydin zâhir oldun âleme

Bu zuhûrundan vücûd buldu bu varlık ya Resûl

 

Şânını vasf eylemek hiç kimseye kābil değil

Hak bilir ancak ulüvv-i kadr ü şânın yâ Resûl

 

Genc-i nîmettir kapın dünyâ vü ukbâya heman

Sâhib-i fermân-ı dâreyn sensin ey kenz-i cinân

 

Rahmetin bâbında Ken’ân ahkar u ednâ kulun

Vuslatından eyleme bir lahza mehcûr yâ Resûl

 

 

Ken’an Rifâî

The following two tabs change content below.

Ken'an Rifâî

Son Yazıları: Ken'an Rifâî (Profiline git)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın