Îfâ-yı Hac

Kâbetü’l-uşşâk için ben yollara düştüm bugün
Hem bevâdî-i hevâ-yı nefsi hep geçtim bugün
Gıll ü gış, benlik libâsından çıkıp oldum revân
Tâat ihrâmiyle irfân-ı Arafât’a bugün

Taşlayıp Minâ-yı aşkta nefs ü şeytan varlığım
Beyt-i rûy-i yâri tavf etmek bana oldu nasîb
Hâl-i ruhsârı Hacerü’l-esved’e sürdüm yüzüm
Sa’y ile oldum safâ-yı vahdete el-hak karîb

Vech-i yâr kıblemdir, ondan “Kābe kavseyn” âşikâr
Gözleriyle kaşları mihrâb-ı “Ev ednâ”m benim
Bi’r-i Zemzemdir bilâ-şek çâh-ı zenahdân-ı yâr
Kāmet-i Tûbâ’dır hüsnü, ravzası cennetlerim

Ref’ olup nefs zulmeti, gördüm nikapsız âşikâr
Mushaf-ı vechinde “Mâ kâne Muhammed”den nişân
Eyle Bismil-gâh-ı aşkta nefsini kurbân-ı yâr
Bulmak istersen eğer Ken’ân hayât-ı câvidân

The following two tabs change content below.

Ken'an Rifâî

Son Yazıları: Ken'an Rifâî (Profiline git)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın