Yazılar

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf Mûsıkîsi I. Kur Eğitim Programı

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde Doç. Dr. Vasfi Emre Ömürlü’nün koordinatörlüğünde, tasavvuf mûsıkîsi üzerine eğitim programı başlıyor. 5 Mart –30 Nisan 2017 tarihleri arasında 8 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 32 saatlik eğitim programı Pazar günleri 12.00 – 16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Kayıt bilgileri için:
http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2016-2017-bahar-donemi-tasavvuf-musikisi-i-kur-hakkinda

Tasavvuf Mûsıkîsine Giriş: Bu başlık altında, Tasavvuf Mûsıkîsi’nin ve daha genel olarak Dînî Mûsıkînin temel konuları dinleyicilere aktarılacaktır.

Tasavvufta Mûsıkî

Klâsik Mûsıkîmizde Tasavvufta Mûsıkîsi

Tekke ve Câmi Mûsıkîsi Kavramları

Tasavvuf Mûsıkîsi Bestekârları

Mutasavvıf Şâir ve Bestekârlar

Dînî Mûsıkî Formları: Dînî Mûsıkîde kullanılan çok sayıdaki formlar tanıtılacak ve bu formların yapıları, mevcut repertuvardaki örnekleri hakkında bilgi verilecektir.

Tekke Mûsıkîsi Formları – Elif Ömürlü Uyar

Câmi Mûsıkîsi Formları – Mehmet Kemiksiz

Seminerler: Bu seminerler çerçevesinde, sınırlı fakat kendi içinde çok geniş kapsama alanına sahip ana konular hakkında uzmanlar tarafından bilgi paylaşımı amaçlanmıştır.

Mevlid – Prof.Dr. Emin Işık

Mîrâciye – Nail Kesova

Tekke Mûsıkîsi Bestekârlığı – Hakan Alvan

İrfânî Türküler – Ender Doğan

Bektâşî Nefesleri

Türk Mûsıkîsinde Durak formu

Mevlevî Âyîni ve Nefsin Mertebeleri

Tekke Mûsıkîsinde Zikir – Vasfi Emre Ömürlü

Tekke Mûsıkîsinde İcrâ ve Tavır – Vasfi Emre Ömürlü

Câmî Mûsıkîsinde İcrâ ve Tavır – Ahmet Şahin

Kasîde, Mersiye, Nâ’t ve Dînî Mûsıkîde Serbest Formlar – Mehmet Kemiksiz

Tekke Mûsıkîsinde Zikrin Önemi ve Mânâsı – Prof. Dr. Mehmet Demirci

Dînî Mûsıkîde kullanılan makamlar – Elif Ömürlü Uyar

Dînî Mûsıkîde Meşk Uygulamaları: Klâsik Türk Müziğinin temeli olan meşk usulü ile, Tasavvuf Müziğinin nâdide örnekleri, katılımcılarla çalışılacaktır

Mevlid Meşki – Emin Işık

İlâhî Meşki ve İlâhîlerde Gider – Vasfi Emre Ömürlü

Câmi Mûsıkîsi ve Tekke Mûsıkîsi Tavır Farkları – Vasfi Emre Ömürlü

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvuf ve Sinema Okumaları

TASAVVUF VE SİNEMA OKUMALARI 

Cemalnur SARGUT

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Toplam 12 saatlik 6 hafta süreli bir eğitim programı
 • 12 Şubat 2017-02 Nisan 2017 tarihleri arasında
 • Pazar günleri 09.30-11.30 saatleri arasında
 • KAYIT İŞLEMLERİ

 

KAPSAM

Sufiler, Hakk’ın celali ve cemali isimleriyle âlem perdesinden tecelli ettiğini anlatmak için zaman zaman perde oyunu ya da karagöz-hacivat gibi oyunlara dikkat çekmişlerdir. Eskilerin perde oyunu dediği, bugün beyaz perde olarak da bilinen sinemadır. Tasavvufi açıdan bakıldığında beyaz perdenin önemli yapıtları içerisinde ilahi hakîkat ve hikmetten izler olduğu görülür. Altı hafta olarak planlanan bu çalışma, katılımcılara, hayatı tasavvufi bir bakışla, sinema dili üzerinden değerlendirmede yeni düşünce kapıları aralayacaktır.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü,Tasavvufi Eser Okumaları

TASAVVUFÎ ESER OKUMALARI 

İlâhiyât-ı Ken’ân 

Cemalnur SARGUT, Dilek GÜLDÜTUNA, Dr. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Program 6 hafta Cemalnur Sargut ve 6 hafta Dilek Güldütuna tarafından verilecek olup, 12 hafta sürmektedir
 • 10 Şubat 2017-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında
 • Hafta içi Sınıfı: Cuma 09.00- 11.00
 • Hafta sonu Sınıfı: Cumartesi 09.00- 11.00
 • 1 kültür gezisi
 • KAYIT İŞLEMLERİ

KAPSAM

Ken’ân Rifâî Hazretleri (1867-1950) Türk Tasavvuf tarihinin 20 yüzyıldaki en önemli ve tesirli mutasavvıf şahsiyetlerinden birisi olarak, ilmi, irfânı ve aşkı ile derin izler bırakmıştır. Osmanlı’nın son ve cumhuriyetin ilk dönemini içine alan hayatında, sohbetleri ve eserleri ile tasavvufî çevrelerin yanısıra deǧişik sosyal çevrelerden, devrin şeyhülislamları ve farklı tarîklerin şeyhleri de dâhil olmak üzere her yaş ve eǧitim grubundan insanı etkilemiş, bu miras günümüz tasavvuf anlayışına ve mânevî hayatına da her yönüyle nüfuz etmiştir.

Aynı zamanda çok kuvvetli bir şair olan Ken’ân Rifâî Hz.’nin şiirlerinin biraraya toplandıǧı İlâhiyât-ı Ken’ân, onun diǧer eserleri arasında özel bir yere sahiptir. Kendi ifadesiyle, Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’si Kur’ân’ın şerhi, Niyâzî-i Mısrî’nin Divân’ı Mesnevî’nin şerhi ve İlâhiyât-ı Ken’ân da bu divanın şerhidir. Bu yönüyle İlâhiyât-ı Ken’ân bir yandan Ken’ân Rifâî’nin mânevî dünyasını ve tasavvufî neşvesini aksettiren zengin bir kaynak teşkil ederken, diǧer yandan ise Türk tasavvuf edebiyatı ve şiirinin 20 yüzyılda eriştiği noktayı aydınlatmaya katkısı bakımından da önem taşımaktadır.

Ken’ân Rifâî Hazretleri’nin İlâhiyât’ındaki şiirlerin çoǧu, klasik divanlardan farklı olarak, içeriklerini aksettirecek şekilde isimlendirilmiştir. Bu dersin içeriğini Ken’ân Rifâî’nin İlâhiyât’ından seçilmiş, değişik konularda yazılan şiirleri oluşturmaktadır. Her derste İlâhiyât-ı Ken’ân’dan şiir/şiirler seçilerek değerlendirilecektir.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü,Tasavvufa Giriş Eğitim Programı

TASAVVUFA GİRİŞ EĞİTİM PROGRAMI 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • 13 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 52 saatlik bir eğitim programı
 • Hafta içi ve hafta sonu sınıfları
 • CUMA SINIFI: 17 Şubat 2017–12 Mayıs 2017 tarihleri arasında, her hafta Cuma günleri 09.00 – 13.00
 • CUMARTESİ SINIFI: 25 Şubat – 13 Mayıs 2017 tarihleri arasında, her hafta Cumartesi günleri 09.00 – 13.00
 • 1 kültürel gezi
 • KAYIT İŞLEMLERİ

 

DERSLER

Tasavvuf Düşüncesine Giriş Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr.Yard.

14 saat

Tasavvufun İslâmî ilimler arasındaki yerini, asırlardır şekillenen metodolojisinin esaslarını ve bunun İslâm düşüncesi ve pratiği üzerindeki etkilerini; tasavvufun insan telakkisini, Allah- evren-insan ilişkisinde insan için öngörülen manevi tekâmülleri, Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, İbn Arabî gibi âriflerin hayat ve öğretileri üzerinden ele almaktadır. Bu öğretilerin günümüzle irtibatı; tasavvufun, insanın ‘anlam arayışına’ önerdiği çözümler ile bunların insanın bireysel ve sosyal hayatına tesirini şekillendiren temel dini/tasavvufi kavramlar incelenmektedir.

Tasavvuf Tarihine Giriş Muhammed Bedirhan, Yard. Doç. Dr.

14 saat

Tasavvufun kökeni, bir disiplin olarak ortaya çıkışı, kurumsallaşması ve farklı coğrafyalarda tarihsel süreçteki temsilleri gibi konuların ele alınacağı bu derste, bir yandan da önemli sufi şahsiyetlere değinme imkanı bulunacaktır.

Metinlerle Tasavvuf Cemalnur Sargut

8 saat

Bu ders kapsamında tasavvuf başyapıtlarından okumalar yapılarak bu eserleri okuma ve yorumlama becerisi geliştirilecektir.

Kavramlardan Tefekküre Cangüzel Güner Zülfikar, Yard. Doç. Dr.

8 saat

Tasavvuf kültürünün temellerini oluşturan değerlerimizin yapısında kavramlar vardır. Kavramlarımızla tefekkür edebilir, Kur’ân ahlâkının ilkelerini anlamaya çalışırız. Bu dersimizde “insan, tefekkür, isim, bereket, vefâ, şükür” gibi kavramların Sufilerin eserlerinden yararlanılarak tefekkür dünyamızdaki yeri ve önemi incelenecektir.

 

Tasavvufun Diğer Disiplinlerle İlişkisi Nevzat Tarhan, Prof. Dr.,Sinan Canan, Prof. Dr., Emine Yeniterzi, Prof. Dr., Osman Nuri Küçük, Prof. Dr.

8 saat

Tasavvufun diğer disiplinlerle birlikte ele alınacağı dersler kapsamında katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olan ilişkisini keşfetme fırsatı bulacaklardır.

 

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

AYASOFYA’DA GİZLİ HİKMETLER

Bu gezi hafta içi grupları için Cumartesi günü, hafta sonu grupları için Pazar günü yapılacaktır.

 

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İslam Medeniyeti ve Tasavvuf Kültürü

İSLAM MEDENİYETİ VE TASAVVUF KÜLTÜRÜ EĞİTİM PROGRAMI 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • 13 hafta boyunca, haftada 4 saat, toplam 52 saatlik bir eğitim programı
 • 17 Şubat 2017–17 Mayıs 2017 tarihleri arasında
 • Hafta içi ve hafta sonu sınıfları
 • Cuma sınıfı 09.00 – 13.00/ Cumartesi sınıfı 13.30– 17.30
 • 1 kültürel gezi
 • KAYIT İŞLEMLERİ

DERSLER

İslam Medeniyeti Cangüzel Güner Zülfikar, Yard. Doç. Dr.

8 saat

Tasavvufî dünya görüşünün şekillendirdiği insânî İslâm medeniyetinin kurumlarına dair bir seçki bu derste derinlemesine çalışılacaktır. Yunus Emre’nin “yaratılmışı severiz, Yaratandan ötürü” sözünün birey ve toplum hayatına ne şekillerde yansıdığı Sufilerin eserleriyle bağlantılı olarak araştırılacaktır.

Tasavvuf İlminin Ana Kavramları Muhammed Bedirhan, Yard. Doç. Dr.

12 saat

Her ilim dalı gibi tasavvuf ilmi de çeşitli ilkeler ve anahtar kavramlara sahiptir. Bu nedenle tasavvuf ilminin ve tasavvufla ilintili diğer birçok hususun doğru anlaşılması, bu ilkeler ve kavramların doğru anlaşılmasına bağlıdır. Tasavvuf ilminin anahtar kavramlarının ele alınacağı bu ders kapsamında tasavvufun konusu, ilkeleri, problemleri ve gâyesi incelenecektir. Dolayısıyla dersimizin hedefi katılımcılara başta Fusûsu’l-Hikem, Futûhat-ı Mekkiyye, Mesnevî, İnsân-ı Kâmil gibi eserlerin arka planındaki âlem tasavvuru olan vahdet-i vücûd anlayışını ve bu anlayışa ulaşmanın yöntemini anlatarak bu konudaki anahtar kavramları tanıtmaktır.

Peygamber Efendimizin Hayatı Muhammed Bedirhan, Yard. Doç. Dr.

6 saat

İslâm medeniyetinin tartışmasız en önemli sîmâsı bu medeniyetin kurucu unsuru olan İslâm dininin tebliğcisi peygamberimizdir. Zîrâ İslâm medeniyeti Onun mânevî mîrâsı üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle hukuktan tasavvufa, sanattan günlük hayata varıncaya dek İslâm dünyasında gelişen her unsur temelde Hz. Peygamberin şahsından ve Onun hayatından kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan bir Müslüman birey Peygamberimizin hayatını öğrenmekle hem dînî açıdan uyabileceği en güzel örneği tanımış hem de İslâm medeniyetinin kaynaklandığı yüce ruhun yetkinliğini kavramış olacaktır.

Tasavvuf Edebiyatı Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

8 saat

Dinî-tasavvufî Türk şiirinin önde gelen isimleri ve eserleri, tertip, muhteva, Türk kültür ve inanç dünyasına katkıları, örnek metinlerden hareketle, eserlerde yer alan temel öğretilerin tespit ve tahlilleri çerçevesinde incelenecektir.

 

Tasavvuf Metinleri: Osmanlı Dönemi Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr.Yard.

12 saat

Bilineceği üzere Tasavvufi düşünce ve hayat, Abbasiler döneminde oluşum; Selçuklu döneminde kurumlaşma, Osmanlı devleti zamanında ise yaygınlaşarak halka katılma devirlerini idrak etmiştir. Bununla birlikte, Osmanlı dönemi tasavvufunun tekke kültürü ile öne çıktığı görülmektedir. Bu dönemde tekke kültürü, başta edebiyat ve musiki olmak üzere güzel sanatların birçok alanına ilham kaynağı olmuş ve böylece sosyal hayatın her kademesine nüfuz etmiştir. Dersimiz kapsamında tekke kültürünün meşhur eserlerinden seçilen bölümler okunacaktır. Müzekki’n-Nüfûs, Envâru’l-Aşıkîn, Mevaidu’l-İrfan gibi eserler bunlardan yalnızca birkaçıdır.

Tasavvufun Diğer Disiplinlerle İlişkisi Nevzat Tarhan, Prof. Dr., Cemalnur Sargut, Osman Nuri Küçük, Prof. Dr.

6 saat

Tasavvufun diğer disiplinlerle birlikte ele alınacağı dersler kapsamında katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olan ilişkisini keşfetme fırsatı bulacaklardır.

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

SÜLEYMANİYE’de MİMARİNİN MÜZİĞİ-MÜZİĞİN MİMARİSİ

Bu gezi hafta içi grupları için Cumartesi günü, hafta sonu grupları için Pazar günü yapılacaktır.

 

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Din Bilimleri Metodolojisine Giriş

TASAVVUF ARAŞTIRMALARINDA DİN BİLİMLERİ METODOLOJİSİNE GİRİŞ

H. Dilek GÜLDÜTUNA, Dr.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İslam, başlangıcından itibaren, kendisine inanmayanlar tarafından bir problem olarak görüldüğünden, batıda İslam Dini ve mahiyeti üzerine düzenli bilimsel araştırmaların başlangıç tarihi 19. yüzyıl gibi oldukça geç bir döneme rastlar. Ağırlıklı olarak Müslüman toplumların konu olarak alındığı ve tarihsel, sosyolojik, etnolojik, politik ve kültürel alanlarda ortaya çıkan ilk çalışmalar daha çok Avrupa’nın kolonileşme faaliyetlerinin icabı olan bir ilgiye dayanmaktadır.

Sistematik İslam araştırmalarının -özellikle din bilimi alanında- Almanya’daki iki önemli ve üretken ismi Hellmut Ritter (1892–1971) ve Fritz Meier (1912-1998), bilhassa tasavvuf alanındaki bilimsel katkılarıyla ön plana çıkmışlardır.

Ders, bu iki bilim adamının özellikle tasavvuf alanındaki makale türü yazılarını zemine alarak İslam Din Biliminin çerçevesine ve yaklaşım metotlarına bir giriş yapmayı, mevcut problemler/zorluklar üzerine konuşmayı, bu sayede bilimsel çalışma ve yazma becerisine bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu amaçla, bu iki araştırmacının farklı form ve içeriklerde yazılmış makalelerinden ya da kitap pasajlarından değişik örnekler seçilip okunarak, konu seçimi, makalelerin planı/yapılandırılması, kullandıkları birinci ve ikinci el temel kaynakların secimi ve özellikleri gibi teknik detaylar ve temel metodolojik prensipler değerlendirilecektir.

 

Genel Kaynaklar

Muslim Perceptions of Other Religions: A Historical Survey. Haz. Jean Jacques Waardenburg.Toshihiko Izutsu: God and Man in the Qur’an : Semantics of the Qur’anic Weltanschauung.  S. 142-150 (The “Signs” of God).

Annemarie Schimmel: Tanrının Yeryüzündeki İşâretleri (Son Bölüm: “Islam’a Yaklaşım”).

Arthur Jeffery: Al-Biruni’s Contribution to Comparative Religion.

Waardenburg, Jaques: Islam studied as a symbol and signification system. In: Humaniora Islamica; 2. 1974, 267-285.

 

 

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvufi İrfan Işığında Kur’an ve Resulullah Eğitim Programı

TASAVVUFİ İRFAN IŞIĞINDA KUR’ÂN VE RESULULLAH – III. KUR

Prof. Dr. Osman Nuri Küçük

KAPSAM

İslâm dini başka bir niteleme olmadan sadece İslâm sözcüğü ile ifade edilmelidir. Ancak insanların din algısı Resulullah (sav) dönemi dâhil, her dönem kendi seviyelerine uygun olmuştur. Sahabe arasında inançta bir tarz, mizaç ve derinlik farkı mevcuttur.

Dini ilimlerin her biri İslâm’ı ve onun iki temel kaynağını kendi penceresinden yorumlamıştır. İncelenen lafızlar aynı gibi görünür ama yorum ve mana her disiplinin kendi usulüne göre farklılık içerir. Bir kelamcının anladığıyla filozofun, müfessirin, fakîhin veya vâizin anladığı ve anlattığı din algısı, dinin bir yorumlama biçimidir. Aynı zannedilse de farklı niteliktedir. Bu farklılık, farklı özellikleriyle var olan insan doğasına, dini terminoloji ile söylenecek olursa ilahi murada uygundur.

İslâm tasavvufu, temel olarak Resulullah’a (sav) dayanır. Ancak onu ortak insan tecrübesine verdiği önem nedeniyle ırk ve dilleri farklı birçok toplumdaki, aziz, mistik ve bilgenin ezeli hikmet geleneğinden beslenerek anlamaya çalışır. Bu anlayış diğer dini ilimlerle ilişkilidir. Ancak kendine özgü (sui generis) bir idrake sahiptir. Tasavvufî irfân geleneği asırlardır Kur’ân ve Sünnete dayanan ve onların verilerini derin bir tecrübenin ışığında yorumlayan muazzam bir kültür mirasına sahiptir. Bu ders, mutasavvıf düşünürlerin vahiy ve Resulullah algısının usul ve umdelerini bu konudaki kaynaklardan istifade ile incelemektedir.

 

Kayıt Bilgileri İçin:
http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2016-2017-bahar-donemi-tasavvufi-irfan-isiginda-kur-an-ve-resulullah-hakkinda

 

III. KUR İÇERİĞİ

Prof. Dr. Osman Nuri Küçük tarafından düzenlenen program, birbirini izleyen kurlar şeklinde düzenlenmiştir. Birinci ve ikinci kurda konunun genel bağlamı ve doktrin boyutu üzerinde durulmuştur. Programın bu aşamasında katılımcılarla İmam Buhari’nin Sahih-i Buhari adlı hadis kitabından seçilen konu başlıkları ve hadisler ilgili ayetler ve konunun doktrin boyutunda anlatılan arka plan bağlamında etüt edilecektir.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) hadislerini ihtiva eden İmam Buhârî’nin (v. 256/869) Sahîh-i Buharî adlı eseri, dini gelenekte Kur’ân’dan sonra en otantik kabul edilen eserler arasındadır.

Derste ele alınacak hadisler klasik dilbilimsel ve yüzeysel hadis okumalarının ötesinde, İslâm’ın derunî ve ihsân yönünü teşkil eden ehlullahın şekillendirdiği tasavvufî gelenekle anlaşılan Resulullah (sav) algısı üzerinden etüt edilecektir. Hadisleri anlamadaki yöntem ve derinlik üzerinde durulacaktır. Ele alınan kavramlar üzerinden şu soruların da cevapları aranacaktır:

 • Hz. Peygamber’in (sav) Kur’ân’ı anlama metodu
 • Kur’ân ile Hz. Peygamber (sav) ilişkisine sûfî geleneğin bakışı.
 • Kur’ân tek başına yeterli midir?
 • Sûfîlerin Kur’ân’ı anlama yöntemi: Fehmü’l-Kur’ân,

Hz. Muhammed’in (sav) Allah’ın elçisi olması hasebiyle Allah – insan – hayat ve metafizik konularındaki rehberliğinden ve evrensel mesajlarından istifade edilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda taranarak seçilen yaklaşık yüz yirmi hadis üzerinden onlara dair sûfî yöntemle yapılan derunî yorumlar ve tasavvufî açıklamalar yapılacaktır. Ele alınacak konu başlıkları:

 • Kur’ân tefsiri
 • Edep
 • Dua
 • Hayatın incelikleri (rikâk)
 • Kader
 • Rüya tabiri
 • Kitab ve sünnete sarılma
 • İbadetler
 • Namaz

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Mevlana ile Manevi Gelişim ve Yaşam Bilgeliği Programı

MEVLÂNA İLE MANEVİ GELİŞİM VE YAŞAM BİLGELİĞİ – III. KUR

Prof.Dr. Osman Nuri Küçük

KAPSAM 

Programın gayesi Mevlânâ özelinde ehlullahın dine, hayata, insana, olaylara, evrene, insanın dünyadaki var oluşuna, insanın kapasite ve yeteneklerine, gam ve kederlerine, gönül hastalıklarına, sevgisizlik ve ayrılık ıstırabına, sevme potansiyeline, sevememe kuraklığına, kozmik aşka bakış açısına dair temel kavramların tanıtım ve anlaşılmasına yöneliktir. Program kapsamında Mesnevî dersleri üzerinden her insanın kendi iç arkeoloji sürecine dair temel sezgisel yöntemler ve yaşam bilgeliği üzerinde durulacaktır.

Kayıt İçin:
http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2016-2017-bahar-donemi-mevlana-ile-manevi-gelisim-ve-yasam-bilgeligi-hakkinda

 

 

ÜÇÜNCÜ SEVİYE İÇERİĞİ, 10 Hafta, 20 Saat, Her Perşembe 15.00-17.00

Programın bu seviyesi birbiriyle irtibatlı iki ana başlığa dayanmaktadır.

Fizyolojik disiplin/riyâzat 

Olumsuz duygular ile yüzleşme

Prof. Dr. Osman Nuri Küçük tarafından yapılandırılan ve yürütülen Mevlâna ile Manevî Gelişim ve Yaşam Bilgeliği programının üçüncü aşamasında Birinci ve İkinci kurda elde edilen bilgi ve farkındalık üzerine yükselen bazı uygulamalar olacaktır. Mesnevî dersleri eşliğinde verilecek üçüncü aşama; fizyolojik disiplin/riyâzat ve olumsuz duygular ile yüzleşme üst başlığını taşımaktadır. Bu aşamada, öncelikle iradenin güçlendirilmesi uygulamaları, ardından insandaki olumsuz duyguların tespiti ve onlarla yüzleşme uygulamaları yapılacaktır.

10 hafta devam edecek eğitim programında her hafta bir kavram üzerinden o kavramın;

Zihnimizdeki temsili nedir,

Gerçekte nasıldır,

Nasıl yönlendirilmelidir, soruları üzerinden konu müzakere edilecektir.

Haftalık konu başlıkları; 

Fizyolojik ve Ruhanî disiplin: Riyâzat

Nefs ile mücâhede : Kibir 

Nefs ile mücâhede: Haset

Nefs ile mücâhede: Hırs 

Nefs ile mücâhede: Tamah 

Nefs ile mücâhede: Öfke 

Nefs ile mücâhede: Tul u emel 

Manevi gıda ve nuranî feyiz ihtiyacı 

Halvet 

 Zikr 

Katılımcılar eğitim programının bu kurunda ele alınan manevi gelişimlerine dair hikmet ve irade uygulamalarının etki ve sonuçlarını kendi yaşamlarına uygulayabilecekleri interaktif yöntem üzerinden özgün bir metotla gözlemleyeceklerdir. Böylece alınan eğitim, teorik anlatım yanında bireyin kendi yaşam tecrübesindeki uygulamalar ile desteklenecektir.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Programları

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, tasavvuf alanında düzenlemekte olduğu eğitimlere Uzaktan Eğitim imkânı eklemiştir. Bu şekilde Enstitümüzde Eğitim Programları kapsamındaki dersler, internet kanalıyla kişinin bulunduğu her yerden izlenebilecektir. Böylece yüz yüze yapılmakta olan dersler, uzaktan canlı olarak izlenebileceği gibi, sabit videolar halinde saate bağlı olmaksızın seyredilebilecektir.

Programlara kayıt için herhangi bir tarih sınırlandırması bulunmamaktadır. Katılımcılar, Uzaktan Eğitim Programına diledikleri zaman kaydolabilir ve kayıt tarihinden itibaren altı ay süreyle programa sistemden erişebilirler.

Enstitümüz, Uzaktan Eğitim Programlarına, 11 Şubat 2017 Tasavvufî Eser Okumaları Eğitim Programı ile başlamaktadır. Bu dönem yalnızca bu program kapsamında uzaktan eğitim imkânı vardır. Önümüzdeki dönemlerde Uzaktan Eğitim Programlarımızın sayısı artırılarak katılımcılarımıza daha fazla Eğitim Programına ulaşma imkânı sağlanacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM – TASAVVUFÎ ESER OKUMALARI PROGRAMI 

İlâhiyât-ı Ken’ân 

Cemalnur SARGUT, Dilek GÜLDÜTUNA, Dr. 

 • Program 6 hafta Cemalnur Sargut ve 6 hafta Dilek Güldütuna tarafından verilecek olup 12 hafta sürmektedir.
 • 11 Şubat 2017-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • Canlı Yayın – Cumartesi 09.00- 11.00
 • Uzaktan Eğitim-Program ücreti: 
  • Yurt içi katılımcılar için 400 TL (KDV dahil)
  • Yurt dışı katılımcılar için 100 Euro (KDV dahil)

 

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMINA KAYIT

Uzaktan eğitim program ücreti ödendikten sonra, katılımcının e-posta adresine üç gün içerisinde kullanıcı adı ve şifresini bildiren bir bilgi mesajı ulaştırılacaktır. Kayıtlı kullanıcı http://sufi.uskudar.edu.tr/ adresine erişerek, her hafta isterse program saatinde canlı olarak ya da daha sonra video kaydından eğitim programını takip edebilecektir. Dersler internet erişimli tüm elektronik cihazlar kullanılarak izlenebilecektir.

 

PROGRAM ÜCRETİ NASIL ÖDENEBİLİR?

 • Kredi kartı ile online ödeme (En fazla 4 taksit)
 • Kredi kartı ile üniversitede ödeme (En fazla 4 taksit)
 • EFT veya havale ile ödeme

Ödeme işlemleri ve ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

TASAVVUFÎ ESER OKUMALARI PROGRAMI KAPSAMI

Ken’ân Rifâî Hazretleri (1867-1950) Türk Tasavvuf tarihinin 20. yüzyıldaki en önemli ve tesirli mutasavvıf şahsiyetlerinden birisi olarak, ilmi, irfânı ve aşkı ile derin izler bırakmıştır. Osmanlı’nın son ve cumhuriyetin ilk dönemini içine alan hayatında, sohbetleri ve eserleri ile tasavvufî çevrelerin yanısıra deǧişik sosyal çevrelerden, devrin şeyhülislamları ve farklı tarîklerin şeyhleri de dâhil olmak üzere her yaş ve eǧitim grubundan insanı etkilemiş, bu miras günümüz tasavvuf anlayışına ve mânevî hayatına da her yönüyle nüfuz etmiştir.

Aynı zamanda çok kuvvetli bir şair olan Ken’ân Rifâî Hazretleri’nin şiirlerinin toplandıǧı İlâhiyât-ı Ken’ân, onun diǧer eserleri arasında özel bir yere sahiptir. Kendi ifadesiyle, Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’si Kur’ân’ın şerhi, Niyâzî-i Mısrî’nin Divân’ı Mesnevî’nin şerhi ve İlâhiyât-ı Ken’ân da bu divanın şerhidir. Bu yönüyle İlâhiyât-ı Ken’ân bir yandan Ken’ân Rifâî’nin mânevî dünyasını ve tasavvufî neşvesini aksettiren zengin bir kaynak teşkil ederken, diǧer yandan ise Türk tasavvuf edebiyatı ve şiirinin 20. yüzyılda eriştiği noktayı aydınlatmaya katkısı bakımından da önem taşımaktadır.

Ken’ân Rifâî Hazretleri’nin İlâhiyât’ındaki şiirlerin çoǧu, klasik divanlardan farklı olarak, içeriklerini aksettirecek şekilde isimlendirilmiştir. Bu dersin içeriğini Ken’ân Rifâî’nin İlâhiyât’ından seçilmiş, değişik konularda yazılan şiirleri oluşturmaktadır. Her derste İlâhiyât-ı Ken’ân’dan şiirler seçilerek değerlendirilecektir.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açıldı

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı başlıyor. 

Üsküdar Üniversitesi ve Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı’nın ortak girişimleri ile kurulmuş bulunan Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nün 2015-2016 Bahar döneminde Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı. Her branştan ilgiliye açık programa toplamda 30 öğrenci kabul edilecek.

İçeriği ile tamamen özgün olan bu program, aynı zamanda tasavvuf alanında ilk kez bir tezsiz yüksek programı olarak dikkat çekiyor. İlk kez açılması nedeniyle alanında eşdeğer program bulunmuyor.

 

Detaylı bilgi: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/30/tasavvuf-kulturu-ve-edebiyati-tezsiz-yuksek-lisans-programi