Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İslam Medeniyeti ve Tasavvuf Kültürü

İSLAM MEDENİYETİ VE TASAVVUF KÜLTÜRÜ EĞİTİM PROGRAMI 

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • 13 hafta boyunca, haftada 4 saat, toplam 52 saatlik bir eğitim programı
  • 17 Şubat 2017–17 Mayıs 2017 tarihleri arasında
  • Hafta içi ve hafta sonu sınıfları
  • Cuma sınıfı 09.00 – 13.00/ Cumartesi sınıfı 13.30– 17.30
  • 1 kültürel gezi
  • KAYIT İŞLEMLERİ

DERSLER

İslam Medeniyeti Cangüzel Güner Zülfikar, Yard. Doç. Dr.

8 saat

Tasavvufî dünya görüşünün şekillendirdiği insânî İslâm medeniyetinin kurumlarına dair bir seçki bu derste derinlemesine çalışılacaktır. Yunus Emre’nin “yaratılmışı severiz, Yaratandan ötürü” sözünün birey ve toplum hayatına ne şekillerde yansıdığı Sufilerin eserleriyle bağlantılı olarak araştırılacaktır.

Tasavvuf İlminin Ana Kavramları Muhammed Bedirhan, Yard. Doç. Dr.

12 saat

Her ilim dalı gibi tasavvuf ilmi de çeşitli ilkeler ve anahtar kavramlara sahiptir. Bu nedenle tasavvuf ilminin ve tasavvufla ilintili diğer birçok hususun doğru anlaşılması, bu ilkeler ve kavramların doğru anlaşılmasına bağlıdır. Tasavvuf ilminin anahtar kavramlarının ele alınacağı bu ders kapsamında tasavvufun konusu, ilkeleri, problemleri ve gâyesi incelenecektir. Dolayısıyla dersimizin hedefi katılımcılara başta Fusûsu’l-Hikem, Futûhat-ı Mekkiyye, Mesnevî, İnsân-ı Kâmil gibi eserlerin arka planındaki âlem tasavvuru olan vahdet-i vücûd anlayışını ve bu anlayışa ulaşmanın yöntemini anlatarak bu konudaki anahtar kavramları tanıtmaktır.

Peygamber Efendimizin Hayatı Muhammed Bedirhan, Yard. Doç. Dr.

6 saat

İslâm medeniyetinin tartışmasız en önemli sîmâsı bu medeniyetin kurucu unsuru olan İslâm dininin tebliğcisi peygamberimizdir. Zîrâ İslâm medeniyeti Onun mânevî mîrâsı üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle hukuktan tasavvufa, sanattan günlük hayata varıncaya dek İslâm dünyasında gelişen her unsur temelde Hz. Peygamberin şahsından ve Onun hayatından kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan bir Müslüman birey Peygamberimizin hayatını öğrenmekle hem dînî açıdan uyabileceği en güzel örneği tanımış hem de İslâm medeniyetinin kaynaklandığı yüce ruhun yetkinliğini kavramış olacaktır.

Tasavvuf Edebiyatı Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

8 saat

Dinî-tasavvufî Türk şiirinin önde gelen isimleri ve eserleri, tertip, muhteva, Türk kültür ve inanç dünyasına katkıları, örnek metinlerden hareketle, eserlerde yer alan temel öğretilerin tespit ve tahlilleri çerçevesinde incelenecektir.

 

Tasavvuf Metinleri: Osmanlı Dönemi Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr.Yard.

12 saat

Bilineceği üzere Tasavvufi düşünce ve hayat, Abbasiler döneminde oluşum; Selçuklu döneminde kurumlaşma, Osmanlı devleti zamanında ise yaygınlaşarak halka katılma devirlerini idrak etmiştir. Bununla birlikte, Osmanlı dönemi tasavvufunun tekke kültürü ile öne çıktığı görülmektedir. Bu dönemde tekke kültürü, başta edebiyat ve musiki olmak üzere güzel sanatların birçok alanına ilham kaynağı olmuş ve böylece sosyal hayatın her kademesine nüfuz etmiştir. Dersimiz kapsamında tekke kültürünün meşhur eserlerinden seçilen bölümler okunacaktır. Müzekki’n-Nüfûs, Envâru’l-Aşıkîn, Mevaidu’l-İrfan gibi eserler bunlardan yalnızca birkaçıdır.

Tasavvufun Diğer Disiplinlerle İlişkisi Nevzat Tarhan, Prof. Dr., Cemalnur Sargut, Osman Nuri Küçük, Prof. Dr.

6 saat

Tasavvufun diğer disiplinlerle birlikte ele alınacağı dersler kapsamında katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olan ilişkisini keşfetme fırsatı bulacaklardır.

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

SÜLEYMANİYE’de MİMARİNİN MÜZİĞİ-MÜZİĞİN MİMARİSİ

Bu gezi hafta içi grupları için Cumartesi günü, hafta sonu grupları için Pazar günü yapılacaktır.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın