Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvufi İrfan Işığında Kur’an ve Resulullah Eğitim Programı

TASAVVUFİ İRFAN IŞIĞINDA KUR’ÂN VE RESULULLAH – III. KUR

Prof. Dr. Osman Nuri Küçük

KAPSAM

İslâm dini başka bir niteleme olmadan sadece İslâm sözcüğü ile ifade edilmelidir. Ancak insanların din algısı Resulullah (sav) dönemi dâhil, her dönem kendi seviyelerine uygun olmuştur. Sahabe arasında inançta bir tarz, mizaç ve derinlik farkı mevcuttur.

Dini ilimlerin her biri İslâm’ı ve onun iki temel kaynağını kendi penceresinden yorumlamıştır. İncelenen lafızlar aynı gibi görünür ama yorum ve mana her disiplinin kendi usulüne göre farklılık içerir. Bir kelamcının anladığıyla filozofun, müfessirin, fakîhin veya vâizin anladığı ve anlattığı din algısı, dinin bir yorumlama biçimidir. Aynı zannedilse de farklı niteliktedir. Bu farklılık, farklı özellikleriyle var olan insan doğasına, dini terminoloji ile söylenecek olursa ilahi murada uygundur.

İslâm tasavvufu, temel olarak Resulullah’a (sav) dayanır. Ancak onu ortak insan tecrübesine verdiği önem nedeniyle ırk ve dilleri farklı birçok toplumdaki, aziz, mistik ve bilgenin ezeli hikmet geleneğinden beslenerek anlamaya çalışır. Bu anlayış diğer dini ilimlerle ilişkilidir. Ancak kendine özgü (sui generis) bir idrake sahiptir. Tasavvufî irfân geleneği asırlardır Kur’ân ve Sünnete dayanan ve onların verilerini derin bir tecrübenin ışığında yorumlayan muazzam bir kültür mirasına sahiptir. Bu ders, mutasavvıf düşünürlerin vahiy ve Resulullah algısının usul ve umdelerini bu konudaki kaynaklardan istifade ile incelemektedir.

 

Kayıt Bilgileri İçin:
http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2016-2017-bahar-donemi-tasavvufi-irfan-isiginda-kur-an-ve-resulullah-hakkinda

 

III. KUR İÇERİĞİ

Prof. Dr. Osman Nuri Küçük tarafından düzenlenen program, birbirini izleyen kurlar şeklinde düzenlenmiştir. Birinci ve ikinci kurda konunun genel bağlamı ve doktrin boyutu üzerinde durulmuştur. Programın bu aşamasında katılımcılarla İmam Buhari’nin Sahih-i Buhari adlı hadis kitabından seçilen konu başlıkları ve hadisler ilgili ayetler ve konunun doktrin boyutunda anlatılan arka plan bağlamında etüt edilecektir.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) hadislerini ihtiva eden İmam Buhârî’nin (v. 256/869) Sahîh-i Buharî adlı eseri, dini gelenekte Kur’ân’dan sonra en otantik kabul edilen eserler arasındadır.

Derste ele alınacak hadisler klasik dilbilimsel ve yüzeysel hadis okumalarının ötesinde, İslâm’ın derunî ve ihsân yönünü teşkil eden ehlullahın şekillendirdiği tasavvufî gelenekle anlaşılan Resulullah (sav) algısı üzerinden etüt edilecektir. Hadisleri anlamadaki yöntem ve derinlik üzerinde durulacaktır. Ele alınan kavramlar üzerinden şu soruların da cevapları aranacaktır:

 • Hz. Peygamber’in (sav) Kur’ân’ı anlama metodu
 • Kur’ân ile Hz. Peygamber (sav) ilişkisine sûfî geleneğin bakışı.
 • Kur’ân tek başına yeterli midir?
 • Sûfîlerin Kur’ân’ı anlama yöntemi: Fehmü’l-Kur’ân,

Hz. Muhammed’in (sav) Allah’ın elçisi olması hasebiyle Allah – insan – hayat ve metafizik konularındaki rehberliğinden ve evrensel mesajlarından istifade edilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda taranarak seçilen yaklaşık yüz yirmi hadis üzerinden onlara dair sûfî yöntemle yapılan derunî yorumlar ve tasavvufî açıklamalar yapılacaktır. Ele alınacak konu başlıkları:

 • Kur’ân tefsiri
 • Edep
 • Dua
 • Hayatın incelikleri (rikâk)
 • Kader
 • Rüya tabiri
 • Kitab ve sünnete sarılma
 • İbadetler
 • Namaz
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın