Yazılar

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvufa Giriş I Eğitim Programı

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • 15 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 60 saatlik bir eğitim programı
 • 23 Eylül 2016 –14 Ocak 2017 tarihleri arasında
 • Hafta içi ve hafta sonu sınıfları
 • Hafta içi grup: Cuma günü 09.00 – 13.00 / Hafta sonu grup: Cumartesi 09.00 – 13.00
 • 1 kültürel gezi
 • KESİN KAYIT DUYURUSU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

DERSLER

 

Tasavvuf Düşüncesine Giriş Osman Nuri Küçük, Doç.Dr.

16 saat

Tasavvufun İslâmî ilimler arasındaki yerini, asırlardır şekillenen metodolojisinin esaslarını ve bunun İslâm düşüncesi ve pratiği üzerindeki etkilerini; tasavvufun insan telakkisini, Allah- evren-insan ilişkisinde insan için öngörülen manevi tekâmülleri, Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, İbn Arabî gibi âriflerin hayat ve öğretileri üzerinden ele almaktadır. Bu öğretilerin günümüzle irtibatı; tasavvufun, insanın ‘anlam arayışına’ önerdiği çözümler ile bunların insanın bireysel ve sosyal hayatına tesirini şekillendiren temel dini/tasavvufi kavramlar incelenmektedir.

 

Tasavvuf Tarihine Giriş Muhammed Bedirhan, Dr.

16 saat

Tasavvufun kökeni, bir disiplin olarak ortaya çıkışı, kurumsallaşması ve farklı coğrafyalarda tarihsel süreçteki temsilleri gibi konuların ele alınacağı bu derste, bir yandan da önemli sufi şahsiyetlere değinme imkanı bulunacaktır.

 

Metinlerle Tasavvuf Cemalnur Sargut, Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yard.

12 saat

Bu ders kapsamında tasavvuf başyapıtlarından okumalar yapılarak bu eserleri okuma ve yorumlama becerisi geliştirilecektir.

 

Tasavvufî Türk Edebiyatına Giriş Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

8 saat

Bu derste, tasavvufî Türk edebiyatının Orta Asya ve Anadolu’daki ilk temsilcileri olan Ahmed-i Yesevî, Mevlânâ ve Yûnus Emre’nin tasavvuf anlayışındaki insan/kul olma değer ve bilinci, ahlak güzelliği ve zengin bir iç dünyaya sahip olmanın yollarına dair tavsiyeleri tasavvuf ve edebiyat sarmalı içinde ele alınacak; bu öğretilerin tespit, tahlil ve terkip yöntemleri öğretilecektir.

 

Tasavvufun Diğer Disiplinlerle İlişkisi Nevzat Tarhan, Prof. Dr., İsmail Taşpınar, Prof. Dr.,Sinan Canan, Prof. Dr.

8 saat

Tasavvufun diğer disiplinlerle birlikte ele alınacağı dersler kapsamında katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olan ilişkisini keşfetme fırsatı bulacaklardır. Bu ders kapsamındaki seminerler dört hafta süresince psikoloji, davranış bilimleri ve sanat konularında, alanında tanınmış uzman kişiler davet edilerek verilecektir.

 

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

Bu gezi hafta içi grupları için Cumartesi günü, hafta sonu grupları için Pazar günü yapılacaktır.

 

AYASOFYA’DA GİZLİ HİKMETLER

   

 

Seminer ve Gezi Programı:

 

Gezi Lideri                                          : Yard. Doç. Dr. Nazende Yılmaz

Önerilen Başlama ve Bitiş Saati     : 09:00 – 17:00

Toplam Süre                                       : 8 saat

Seminer Süresi                                   : 09:00 – 11:00

Transfer Gidiş                                     : 11:15 – 12:15

Öğle Yemeği                                        : 12:30 – 13:30

Gezi Süresi                                          : 2 saat

Transfer Dönüş                                  : 16:00 – 17:00

 

Dahil olan Hizmetler: Seminer, Gidiş-Dönüş Transfer, Öğle Yemeği, Müze Giriş Ücreti

 

Seminer ve Gezi hakkında kısa bilgilendirme:

Gelmiş geçmiş en etkileyici mabetlerden biri olan Ayasofya, günümüzde de birleştirici bir rol üstlenmeye devam ediyor. Bünyesinde birbirinden farklı pek çok kültürü ve inancı barındırıyor. Bu özelliğini belki de “Kutsal Hikmet” olarak nitelendirilen “Aya Sofya” isminde aramak doğru olacaktır. Kilise yapılmadan evvel aynı yerde yer alan pagan mabedinin de isminin bu olduğu rivayet edilir. Camiye çevrildikten sonra dahi isim değişikliğine uğramamıştır. “Kutsal Hikmet” ya da “Gizli Hikmet” denilince akla ne gelir? Tarihte hikmeti insanlara ilk öğretenler hep hakîm peygamberler değil midir? İlmin babası İdris A.S., Muhteşem mabedi yaptıran Süleyman Peygamber, sonradan Kabbala’ya dönüşen Hz.Musa’nın ilmi ve son olarak, belki de en parlak haliyle İbn-i Arabi’den yansıyan Muhammedî ilim.. İşte bunların izleri ve sembollerini “Aya Sofya” kubbesinin altında görmek mümkündür.

 

Nazende Yılmaz Kimdir?

Nazende Yılmaz Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünü bitirmiş, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden yüksek lisansını almıştır. “19. Yüzyıl İstanbul Kültür Ortamında Müzik ve Mekân” tez çalışması ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sanat Tarihi Programında Doktorasını tamamlamıştır. Sanat Tarihi ve Kültür Tarihi üzerine çeşitli üniversitelerde dersler vermiş, A.B.D. Duke Universitesinin Türkiye’deki yaz okulu bünyesinde Dr. Bruce Lawrence ve Dr. Miriam Cook liderliğinde çalışmıştır.

Halen İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,  İç Mimarlık Bölümünde Yardımcı Doçent olarak hizmet vermektedir. Sanat tarihi, mimari ve müzik ilişkisi alanlarında pek çok yurt içi ve yurt dışı yayınları mevcuttur.

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/60/tasavvufa-giris-i-egitim-programi

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Mevlânâ ile Manevî Gelişim ve Yaşam Bilgeliği II. Kur Eğitim Programı

Doç. Dr. Osman Nuri Küçük

Program, konuları bakımından birbiriyle irtibatlı dört kur şeklinde yapılandırılmıştır. 2016-2017 Güz döneminde açılacak olan ikinci kur 12 haftadır ve dersler 20 Ekim 2016 – 12 Ocak 2017 tarihleri arasında Perşembe günleri 15.00 – 17.00 saatlerinde gerçekleştirilecektir.

Programa yalnızca I. Kuru tamamlamış olanlar katılımcılar kayıt yaptırabilir. 

 

Programın Amacı ve Hedeflenen Kazanımlar

Programın gayesi Mevlânâ özelinde ehlullahın dine, hayata, insana, olaylara, evrene, insanın dünyadaki var oluşuna, insanın kapasite ve yeteneklerine, gam ve kederlerine, gönül hastalıklarına, sevgisizlik ve ayrılık ıstırabına, sevme potansiyeline, sevememe kuraklığına, kozmik aşka bakış açısına dair temel kavramların tanıtım ve anlaşılmasına yöneliktir. Program kapsamında Mesnevî dersleri üzerinden her insanın kendi iç arkeoloji sürecine dair temel sezgisel yöntemler ve yaşam bilgeliği üzerinde durulacaktır.

Dersler A. Avni konuk ve Ankaravî’nin Mesnevî şerhleri esas alınarak orijinal dilindeki beyitler üzerinden yapılacaktır.  İrfanî boyutu ile beyitler o haftanın kavramları üzerinden şerh edilecektir. Katılımcıların Mesnevî’nin o haftalık bölümünü Türkçe çevirisinden okuyarak gelmesi istifadeyi artıracaktır.

Bu ilkeler ışığında hedeflenen kazanımları şöyle özetleyebiliriz.

 • Ders anlatıcının Mevlâna’nın düşüncelerinden hareketle düzenlediği gönül terapi ilkeleri
 • Varoluşsal (ayrılık, değersizlik, başarısızlık, tatminsizlik, ölüm, anlamsızlık, suçluluk, …) korkularımızla yüzleşme
 • “kendini bilme”’ de ilk adım: Gönül kederlerinin, depresif duyguların kaynağını teşhis ve anlamlandırma
 • Tahrip edici dürtü ve düşüncelerin kontrolü ve yönlendirilmesi
 • Öz-benlik değer bilinci
 • Her bireyin kendi varlık kemâlini keşfe giden tekâmül yolunun sezgisel prensipleri.
 • Katılımcıların duygu durum ve gönül hallerinin seyrinin derste verilen ölçüm araçlarından yararlanma.
 • Yaşam ve çalışma zevkimizin nitelik ve niceliğinde olumlu değişim
 • Kendimizi enerjik ve canlı hissetmenin yolları
 • Estetik yönümüz
 • Yaratıcı bir hayal dünyasının ontolojik ve sezgisel yolu
 • Varlık algımızın eşik sınırları
 • Sevme becerisinin katmanları
 • Varlık ailesinin bir ferdi haline gelme: “vahdet şuuru”
 • Değerler manzumesi
 • Gönül sıhhati
 • Yaşam bilgeliğinin esaslarına ilişkin bilişsel ve sezgisel farkındalık

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/64/mevln-ile-manev-gelisim-ve-yasam-bilgeligi

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvufî İrfan Işığında Kur’ân ve Resulûllah, I, II, III. Kur Eğitim Programı

Doç. Dr. Osman Nuri Küçük

KAPSAM

İslâm dini başka bir niteleme olmadan sadece İslâm sözcüğü ile ifade edilmelidir. Ancak insanların din algısı Resulullah (sav) dönemi dâhil, her dönem kendi seviyelerine uygun olmuştur. Sahabe arasında inançta bir tarz, mizaç ve derinlik farkı mevcuttur.

Dini ilimlerin her biri İslâm’ı ve onun iki temel kaynağını kendi penceresinden yorumlamıştır. İncelenen lafızlar aynı gibi görünür ama yorum ve mana her disiplinin kendi usulüne göre farklılık içerir. Bir kelamcının anladığıyla filozofun, müfessirin, fakîhin veya vâizin anladığı ve anlattığı din algısı, dinin bir yorumlama biçimidir. Aynı zannedilse de farklı niteliktedir. Bu farklılık, farklı özellikleriyle var olan insan doğasına, dini terminoloji ile söylenecek olursa ilahi murada uygundur.

İslâm tasavvufu, temel olarak Resulullah’a (sav) dayanır. Ancak onu ortak insan tecrübesine verdiği önem nedeniyle ırk ve dilleri farklı birçok toplumdaki, aziz, mistik ve bilgenin ezeli hikmet geleneğinden beslenerek anlamaya çalışır. Bu anlayış diğer dini ilimlerle ilişkilidir. Ancak kendine özgü (sui generis) bir idrake sahiptir. Tasavvufî irfân geleneği asırlardır Kur’ân ve Sünnete dayanan ve onların verilerini derin bir tecrübenin ışığında yorumlayan muazzam bir kültür mirasına sahiptir. Bu ders, mutasavvıf düşünürlerin vahiy ve Resulullah algısının usul ve umdelerini bu konudaki kaynaklardan istifade ile incelemektedir.

Bu program birbirini izleyen kurlar şeklinde düzenlenmektedir. Birinci kurda konunun genel bağlamı ve doktrin boyutu üzerinde bilgi alan değerli katılımcılarla ikinci ve üçüncü kurlarda aldıkları teorik bilgilerin uygulanarak etüt edileceği iki klasik eser takip edilecektir.

 

BİRİNCİ KUR:

6 hafta, 12 saat, her Cumartesi 11.00 – 13.00 saatlerinde, 24 Eylül – 5 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

 • Sufi düşünürlerin vahyin mahiyetine, Kur’an’a ve Mushafa dair yaklaşımları
 • Ayet nedir?
 • Kur’an’ı yorumlamadaki yöntem ve ilkeleri
 • Kur’an’ın ana kavramları ve bu kavramlara ilişkin sûfi müfessirlerin eserlerinden örnek ayet yorumları
 • Sufilerin Resulullah’ı ve sünneti anlamada takip ettikleri metot.
 • Velayet-Nübüvvet ilişkisi.
 • Resulullah’ın tarihsel yönü evrensel veçhesi: İnsan-ı Kamil Anlayışı
 • Resulullah’ın söz ve uygulamalarındaki çok katmanlılık
 • Sufilerin hadisleri anlamadaki yöntemleri
 • Buhari ve Müslim’den örnek hadis okumaları ve tasavvufi açıklamaları
 • İbnü’l-Arabi ve Mevlâna’nın bazı hadislere dair yaptığı yorumlar
 • Konevî’nin kırk hadis şerhinden seçme hadisler ve tasavvufi şerhleri

 

İKİNCİ KUR:

9 hafta, 18 saat, her Cumartesi 11.00 – 13.00 saatlerinde, 12 Kasım 2016 – 14 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Her hafta birinci saat, İlk tasavvufi tefsir kabul edilen Sehl Tusterî’nin eseri

Horasan erenlerinden olan Sehl b. Abdullah Tusterî (v. 283/896) İlk tasavvufi tefsir kabul edilen ve ilk dönem Sehliyye adıyla kendisine bir tasavvufi fırka nispet edilen tasavvuf büyüklerindendir. Hallac-ı Mansur’un şeyhi olarak da bilinir. O döneme kadar Kur’an ile ilgili dil özelliklerine dair çeşitli tefsirler yapılmıştır. Söz konusu eserin orijinalliği şu yönüyledir. Daha sonraki yazılan tasavvufi/işâri tefsirler çeşitli sufilerden derlemedir. Bu da hal, makam ve bağlamı farklı olan sufilere ait görüşlerin toplanması anlamına gelmektedir. Bağlamları farklı olan görüşlerin arasındaki irtibatın kurulması, ehli olmayan için son derece zordur. Tasavvufi tefsir konusunun gereken ilgiyi görmemesinin ana nedeni bu bağlam dağınıklığıdır denilebilir. Tümüyle Sehl’in görüşlerinden oluşan eser bu açıdan bütünlük ve ayetlerin tasavvufi hakikatlerine dair derinliğe haizdir. Eser Kur’an ayetlerinin dil bilgisinin ötesine uzanan anlam dünyasına dair katılımcılara bir bakış açısı sunacaktır. Bu bakış açısı Kur’an’ın evrensel mesajını, insan –evren- Allah ilişkisinin ipuçlarını ve Kur’an’ın ana konularını bir sûfî büyüğünün kalbine doğan manalar üzerinden takip etme fırsatı verecektir.

Her hafta ikinci saat, İmam Buhari’nin Sahih-i Buhari adlı hadis kitabı

Sevgili Peygamber Hz. Muhammed’in (sav) hadislerini ihtiva eden Sahih-i Buhari adlı eser, dini gelenekte Kur’an’dan sonra en otantik kabul edilen ikinci eserdir. Toplanan ilk hadis kitabıdır.

Derste ele alınacak hadisler klasik dilbilimsel ve yüzeysel hadis okumalarının ötesinde, İslâm’ın deruni ve ihsan yönünü teşkil eden ehlullahın şekillendirdiği tasavvufî gelenekle anlaşılan Resulullah (sav) anlayışı üzerinden etüt edilecektir. Hadisleri anlamadaki yöntem ve derinlik üzerinde durulacaktır.

Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olması hasebiyle Allah – insan – hayat ve metafizik konularındaki rehberliğinden ve evrensel mesajlarından istifade edilmesi hedeflenmektedir.

 

ÜÇÜNCÜ KUR:

12 hafta, 24 saat, her Perşembe 12.00 – 14.00 saatlerinde, 20 Ekim 2016 – 12 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

İkinci kur içeriğinin devamı niteliğindedir. Aynı eserlerin okunmasına devam edilecektir.

http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/63/tasavvuf-irfn-isiginda-kurn-ve-reslullah

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvufa Giriş II Eğitim Programı

 TEKNİK ÖZELLİKLER

 • 15 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 60 saatlik bir eğitim programı
 • 23 Eylül 2016 –14 Ocak 2017 tarihleri arasında
 • Hafta içi grup: Cuma günü 13.30 – 17.30
 • 1 kültürel gezi
 • KESİN KAYIT DUYURUSU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

DERSLER

Tasavvuf Terimleri Muhammed Bedirhan, Dr.

16 saat

Bu derste yakaza, zühd, semâ, vakit, vecd, tecellî, vuslat ve ubûdiyet olmak üzere sekiz temel tasavvuf kavramı ele alınacaktır. Söz konusu terimlerin yer aldığı Seyyid Mustafa Râsim Efendi’nin Tasavvuf Sözlüğü (TS) (Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil) (İstanbul: İnsan Yayınları 2008) ile ders anlatıcısının telif ettiği DİA’daki (Diyanet İslam Ansiklopedisi) ilgili maddeler ders materyali olarak kullanılacaktır.

 

Tasavvuf Klasikleri  Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğretim Yardımcısı

16 saat

Bu derste, tasavvuf literatürünün en çok yankı uyandıran, en etkili eserleri örnek metinlerle ve yazarlarının hayatları ekseninde ele alınacaktır. Her bir eser, tarihsel bir bağlama oturtularak, kendisinden önceki dönem ve sonrasıyla ilişkili olarak incelenecektir. Böylece bir yandan da, tasavvuf tarihinin eserler hattında bir tarihçesi çıkartılmış olacaktır.

 

Sufî Geleneğin Bazı Simaları Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

14 saat

Bu derste sufi geleneğin önemli temsilcilerinden 16 mutasavvıfa yer verilecektir. Ele alınan zatların hayatları ve eserlerindeki ana konular üzerinde durulacak aynı zamanda tasavvufi düşüncenin gelişim evrelerine göndermeler yapılacaktır.

 

Tasavvufî Türk Edebiyatı I Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

8 saat

Dinî-tasavvufî Türk şiirinin on dört ve on beşinci yüzyıllardaki dört temel eseri (Mantıku’t-Tayr, Garîb-nâme, Mevlid, Muhammediyye); kaleme alan şairler, tertip, muhteva, Türk kültür ve inanç dünyasına katkıları, örnek metinlerden hareketle eserlerde yer alan temel öğretilerin tespit ve tahlilleri çervesinde incelenecektir.

 

Seminerler Nevzat Tarhan, Prof. Dr., İsmail Taşpınar, Prof. Dr.,Sinan Canan, Prof. Dr., Cemalnur Sargut, Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

6 saat

Tasavvufun diğer disiplinlerle birlikte ele alınacağı dersler kapsamında katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olan ilişkisini keşfetme fırsatı bulacaklardır. Bu ders kapsamındaki seminerler üç hafta süresince psikoloji, davranış bilimleri ve sanat konularında, alanında tanınmış uzman kişiler davet edilerek verilecektir.

 

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

Bu gezi hafta içi grupları için Cumartesi günü, hafta sonu grupları için Pazar günü yapılacaktır.

 

SÜLEYMANİYE’de MİMARİNİN MÜZİĞİ-MÜZİĞİN MİMARİSİ

   

 

Seminer ve Gezi Programı:

 

Gezi Lideri                              : Yard. Doç. Dr. Nazende Yılmaz

Başlama ve Bitiş Saati          : 09:00 – 16:45

Toplam Süre                           : 7 saat 45 dakika

Seminer Süresi                       : 09:00 – 11:00

Transfer Gidiş                        : 11:15 – 12:15

Öğle Yemeği                           : 12:30 – 13:30

Gezi Süresi                             : 1 saat 30 dakika

Transfer Dönüş                     : 15:45 – 16:45

 

Dahil olan Hizmetler: Seminer, Gidiş-Dönüş Transfer, Öğle Yemeği, Müze Giriş Ücreti

 

Seminer ve Gezi hakkında kısa bilgilendirme:

Osmanlı Mimarisi ve musikisinin ortak değerleri, bu medeniyetin klasik devri olarak kabul edilen XVI.yüzyılda inşa edilen Süleymaniye Külliyesi‘nde çok rahat gözlemlenebilir. Koca Sinan’ın “kalfalık eserim” diyerek alçakgönüllülükle sunduğu bu yapı, aslında İstanbul’da yapılagelmiş en ihtişamlı ve bir o kadar da âhenkli bir yapıdır. Bu âhengin içinde devrinin müziğini, Pisagor’un bahsetmiş olduğu gezegenlerin müziğini, hatta batı müziğinin armonisini dahi bulmak mümkündür. Nitekim, bu husus Saî Mustafa Çelebi’nin kalemiyle Koca Sinan’ın ağzından şu sözlerle ifade edilmektedir;

“ Yedi kat göğün kurucusuna şükürler ve dokuz kat gökyüzünü billûr kubbeyle örten Allah’a sonsuz övgüler olsun ki, O bu su ve toprak işliğinde, kuralsız ve pergelsiz olarak, bünyesinde can ve yürek olmayan insanoğlunun sarayını biçimlendirip süsledi; kalp camiilerini iyi ahlâkla doldurup şen kıldı.”

Buradan da anlıyoruz ki yaradılış ve sanat anlayışının temelinde kelimeler ve bunların ifade ettikleri kavramlar vardır.

 

Nazende Yılmaz Kimdir?

Nazende Yılmaz Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünü bitirmiş, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden yüksek lisansını almıştır. “19. Yüzyıl İstanbul Kültür Ortamında Müzik ve Mekân” tez çalışması ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sanat Tarihi Programında Doktorasını tamamlamıştır. Sanat Tarihi ve Kültür Tarihi üzerine çeşitli üniversitelerde dersler vermiş, A.B.D. Duke Universitesinin Türkiye’deki yaz okulu bünyesinde Dr. Bruce Lawrence ve Dr. Miriam Cook liderliğinde çalışmıştır.

Halen İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,  İç Mimarlık Bölümünde Yardımcı Doçent olarak hizmet vermektedir. Sanat tarihi, mimari ve müzik ilişkisi alanlarında pek çok yurt içi ve yurt dışı yayınları mevcuttur.

 

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/61/tasavvufa-giris-ii-egitim-programi

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, Tasavvufi İrfan Işığında Kur’an ve Resulullah Programı Başlıyor

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, Tasavvufi İrfan Işığında Kur’an ve Resulullah Eğitim Programı iki kur olarak gerçekleştirilecektir. Doç. Dr. Osman Nuri Küçük tarafından verilecek derslerde, mutasavvıf düşünürlerin vahiy ve Resulullah algısının usul ve umdelerini bu konudaki kaynaklardan istifade ile incelenecektir.

Birinci kurda konunun genel bağlamı ve doktrin boyutu üzerinde bilgi alan değerli katılımcılarla ikinci kurda aldıkları teorik bilgilerin uygulanarak etüt edileceği iki klasik eser takip edilecektir.

Birinci Kur: 6 hafta, 12 saat, her Perşembe, 10 Mart – 14 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
İkinci Kur: 6 hafta, 12 saat, her Perşembe, 21 Nisan – 2 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/55/tasavvufi-irfan-isiginda-kuran-ve-resulullah

 

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, Tasavvufa Giriş (I) Eğitim Programı Devam Ediyor

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, 19 Şubat – 11 Haziran 2016 tarihleri arasında Tasavvufa Giriş (I) Eğitim Programı gerçekleştirilecektir. Haftada 4’er saat ve toplamda 64 saatten oluşan eğitim programı, 16 hafta boyunca devam edecektir. Programda hafta içi ve hafta sonu eğitim grupları mevcuttur. (Hafta içi grup: Cuma günü 09.00 – 13.00 / Hafta sonu grup: Cumartesi 09.00 – 13.00)

DERSLER:

Tasavvuf Doktrinine Giriş Osman Nuri Küçük, Doç.Dr.

Tasavvufun İslâmî ilimler arasındaki yerini, asırlardır şekillenen metodolojisinin esaslarını ve bunun İslâm düşüncesi ve pratiği üzerindeki etkilerini; tasavvufun insan telakkisini, Allah- evren-insan ilişkisinde insan için öngörülen manevi tekâmülleri, Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, İbn Arabî gibi âriflerin hayat ve öğretileri üzerinden ele almaktadır. Bu öğretilerin günümüzle irtibatı; tasavvufun, insanın ‘anlam arayışına’ önerdiği çözümler ile bunların insanın bireysel ve sosyal hayatına tesirini şekillendiren temel dini/tasavvufi kavramlar incelenmektedir.

 

Tasavvuf Tarihine Giriş Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

Tasavvufun kökeni, bir disiplin olarak ortaya çıkışı, kurumsallaşması ve farklı coğrafyalarda tarihsel süreçteki temsilleri gibi konuların ele alınacağı bu derste, bir yandan da önemli sufi şahsiyetlere değinme imkanı bulunacaktır.

 

Metinlerle Tasavvuf Cemalnur Sargut, Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yard.

Bu ders kapsamında tasavvuf başyapıtlarından okumalar yapılarak bu eserleri okuma ve yorumlama becerisi geliştirilecektir.

 

Tasavvufî Türk Edebiyatına Giriş Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

Bu derste, tasavvufî Türk edebiyatının Orta Asya ve Anadolu’daki ilk temsilcileri olan Ahmed-i Yesevî, Mevlânâ ve Yûnus Emre’nin tasavvuf anlayışındaki insan/kul olma değer ve bilinci, ahlak güzelliği ve zengin bir iç dünyaya sahip olmanın yollarına dair tavsiyeleri tasavvuf ve edebiyat sarmalı içinde ele alınacak; bu öğretilerin tespit, tahlil ve terkip yöntemleri öğretilecektir.

Tasavvufun Diğer Disiplinlerle İlişkisi Nevzat Tarhan, Prof. Dr., İsmail Taşpınar, Doç. Dr., Sinan Canan

Tasavvufun diğer disiplinlerle birlikte ele alınacağı dersler kapsamında katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olan ilişkisini keşfetme fırsatı bulacaklardır. Bu ders kapsamındaki seminerler dört hafta süresince psikoloji, davranış bilimleri ve sanat konularında, alanında tanınmış uzman kişiler davet edilerek verilecektir.

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

Ayasofya’nın Gizemli Sembolleri

 

Detaylı bilgi: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/53/tasavvufa-giris-i-egitim-programi

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, Tasavvufa Giriş (II) Eğitim Programı Başladı

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, 19 Şubat 2016 – 11 Haziran 2016 tarihleri arasında Tasavvufa Giriş (II) Eğitim Programı sürdürülecektir. Hafta içi ve hafta sonu gruplarıyla, 16 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 64 saatlik bir eğitim programı gerçekleştirilecektir.

 • Hafta içi grup: Cuma günü 13.30 – 17.30 / Hafta sonu grup: Cumartesi 09.00 – 13.00

 

DERSLER:

Tasavvuf Terimleri Semih Ceyhan, Doç. Dr.

Bu derste yakaza, zühd, semâ, vakit, vecd, tecellî, vuslat ve ubûdiyet olmak üzere sekiz temel tasavvuf kavramı ele alınacaktır. Söz konusu terimlerin yer aldığı Seyyid Mustafa Râsim Efendi’nin Tasavvuf Sözlüğü (TS) (Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil) (İstanbul: İnsan Yayınları 2008) ile ders anlatıcısının telif ettiği DİA’daki (Diyanet İslam Ansiklopedisi) ilgili maddeler ders materyali olarak kullanılacaktır.

 

Tasavvuf Literatürü: Başyapıtlar Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

Bu derste, tasavvuf literatürünün en çok yankı uyandıran, en etkili eserleri örnek metinlerle ve yazarlarının hayatları ekseninde ele alınacaktır. Her bir eser, tarihsel bir bağlama oturtularak, kendisinden önceki dönem ve sonrasıyla ilişkili olarak incelenecektir. Böylece bir yandan da, tasavvuf tarihinin eserler hattında bir tarihçesi çıkartılmış olacaktır.

 

Sufî Geleneğin Bazı Simaları Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

Bu derste sufi geleneğin önemli temsilcilerinden 16 mutasavvıfa yer verilecektir. Ele alınan zatların hayatları ve eserlerindeki ana konular üzerinde durulacak aynı zamanda tasavvufi düşüncenin gelişim evrelerine göndermeler yapılacaktır.

 

Tasavvuf ve Sinema Okumaları Cemalnur Sargut, Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yard.

Dört hafta olarak planlanan bu çalışma, katılımcılara sinema ve sinema dilinden üzerinden, insanı ve hayatı tasavvufi bir bakış açısıyla değerlendirmelerinde kapılar aralayacaktır.

 

Tasavvufî Türk Edebiyatı I Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

Dinî-tasavvufî Türk şiirinin on dört ve on beşinci yüzyıllardaki dört temel eseri (Mantıku’t-Tayr, Garîb-nâme, Mevlid, Muhammediyye); kaleme alan şairler, tertip, muhteva, Türk kültür ve inanç dünyasına katkıları, örnek metinlerden hareketle eserlerde yer alan temel öğretilerin tespit ve tahlilleri çervesinde incelenecektir.

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

Süleymaniye’de Mimarinin Müziği-Müziğin Mimarisi

 

Detaylı bilgi: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/52/tasavvufa-giris-ii-egitim-programi

Portföy Ögeleri