Cân-ı Candır…

Cân-ı candır Hazret-i Ahmet Muhammed Mustafâ

Tende hem rûh-i revânımdır Aliyyü’l-Murtazâ

 

Kurre-i ayn-ı Muhammed Şah Hasan ibn-i Alî

Hem Hüseyn-i müctebâ şâh-ı şehîd-i Kerbelâ

 

Seyyidü’s-süccâd Alî Zeyne’l-abâ Bâkır Velî

Şâfi-i mahşerdir elhak Câfer-i nûr-i Hüdâ

 

Mûsa-i Kâzım erenler cem’inin mısbâhıdır

Hak-nümâdır Hazret-i Şah-ı Alî hulku’r-rızâ

 

Sâkı-i kevser Takî mısbâh-ı pür-envar Nakî

Kıble-i irfân hasen el-Askerî bedrü’d-dücâ

 

Rehber-i dîn-i mübîndir, kıble-i hâcâttır

Hâdi-i hükm-i şerîat mehdi-i sâhib-livâ

 

On iki imamdan elhak şems-i aşk etti tulû’

Hep bu aşkın âşık u pervânesi buldu rehâ

 

İstemez ihsânına Allah Azîmü’ş-şân ecr

İstiyor ancak muhabbet, Ehl-i Beyt’e Kibriyâ

 

Allah’ın emriyle farzdır, hubb-i Ehl-i beyt heman

Ehl-i Beyt’imde dedi Allah, Resûl-i müctebâ

 

İsrine girmektir ancak bil muhabbet onlara

Hüccet ister buna kāl ile olmaz iddiâ

 

Seyyid Ahmed’den tecellî etti envâr-ı Alî

Oldu aktâba Rifaî muktedâ vü pîşivâ

 

Can nedir ki eyleyeyim dâim fedâ-yı Ehl-i Beyt

Etmesin aşk u edebden Ken’an’ı Allah cüdâ

 

Ken’an Rifâî Hz.

 

The following two tabs change content below.

Ken'an Rifâî

Son Yazıları: Ken'an Rifâî (Profiline git)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın