Yazılar

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvufî Eser Okumaları Eğitim Programı

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Toplam 30 saatlik bir eğitim programı
  • Hafta içi Sınıfı: 23 Eylül 2016 – 13 Ocak 2017 tarihleri arasında 15 hafta boyunca Cuma günleri, 09.00- 11.00 arasında 2 saat
  • Hafta sonu Sınıfı: 24 Eylül 2016 –14 Ocak 2017 tarihleri arasında 15 hafta boyunca Cumartesi günleri, 13.30 – 15.30 arasında 2 saat
  • 1 kültür gezisi
  • KESİN KAYIT DUYURUSU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

DERSLER

İbn Atâullah el-İskenderî ve Hikem-i Atâiyye

Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

16 saat

Tasavvuf tarihinin en etkili klasiklerinden biri İbn Ataullah İskenderi’ye ait olan Hikem-i Ataiyye eseridir. Tasavvuf klasikleri arasında, üzerine yazılmış yüze yakın yorum (şerh) ile en çok yorumlanan eserlerin başında gelmektedir. İki yüz elli civarında tasavvufi özlü söz içeren eser, maneviyat yolculuğunun en kritik meselelerine dair çarpıcı açıklamalar içerir. Seminerimizde bu etkileyici eseri okumaya ve anlamaya çalışacağız.

 

Ken’an Rifâi ve 20. Asrın ışığında Müslümanlık, Abdülkerîm El-Cîlî ve İnsan-ı Kâmil

Cemalnur Sargut, Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yard.

14 saat

Bu derste tasavvufun temel konularından olan “insan-ı kâmil” kavramı hakkında, okunan eserlerle genel bir çerçeve sunulacak, konunun ilişkili olduğu meseleleri ve tasavvuf tarihindeki yaklaşımları tanıtılacaktır.

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/62/tasavvuf-eser-okumalari

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, Tasavvufi Eser Okumaları Eğitim Programı Başladı

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, 19 Şubat – 21 Mayıs 2016 tarihleri arasında devam edecek Tasavvufi Eser Okumaları Programı, hafta içi ve haftasonu gruplarıyla eğitim verecektir. Programda Cemalnur Sargut, Arzu Eylül Yalçınkaya ve Yard. Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ile toplam 32 saat ders işlenecektir.

  • Hafta içi Sınıfı: 19 Şubat – 10 Haziran 2016 tarihleri arasında 16 hafta boyunca Cuma günleri, 09.00- 11.00 arasında 2 saat
  • Hafta sonu Sınıfı: 20 Şubat – 21 Mayıs tarihleri arasında 8 hafta boyunca Cumartesi günleri, 13.30 – 17.30 arasında 4 saat

DERSLER:

Ken’an Rifâi ve 20. Asrın ışığında Müslümanlık Cemalnur Sargut, Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yard.

Tasavvufi metin okumalarının bu programdaki dersinde “Ken’an Rifai ve Yirminci Yüzyılın Işığında Müslümanlık” adlı baş yapıt okunacaktır. Eser, Ken’an Rifai’nin farklı entellektüel geleneklere mensup dört büyük talebesi tarafından kaleme alınmış olup başlıca üç etüdden oluşmaktadır. Buna gore birinci etüd, mutasavvıf yazar Samiha Ayverdi ve Nezihe Araz tarafından yazılmış olup, Kenan Rifai’nin hayatı, eğitimi ve terbiyesinde müessir olan simalar hakkında bilgi vermekte ve en genel hatlarıyla kendisinin din, iman ve ahlak anlayışını ortaya koymaktadır. Safiye Erol tarafından hazırlanan ikinci bölümde, Kenan Rifai’nin mistik yönü üzerinde durularak, hikmet ve felsefi gelenekle olan ilişkisine dikkat çekilmiştir. Üçüncü bölüm, Sofi Huri tarafından yazılmış ve burada daha çok kendisinin mürşid ve mürebbi yönüne dikkat çekilmiştir. Eserin son bölümü ise Kenan Rifainin talebeleri tarafından derlenen sohbetlerden oluşmaktadır.

 

İbn Atâullah el-İskenderî ve Hikem-i Atâiyye Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

Tasavvuf tarihinin en etkili klasiklerinden biri İbn Ataullah İskenderi’ye ait olan Hikem-i Ataiyye eseridir. Tasavvuf klasikleri arasında, üzerine yazılmış yüze yakın yorum (şerh) ile en çok yorumlanan eserlerin başında gelmektedir. İki yüz elli civarında tasavvufi özlü söz içeren eser, maneviyat yolculuğunun en kritik meselelerine dair çarpıcı açıklamalar içerir. Seminerimizde bu etkileyici eseri okumaya ve anlamaya çalışacağız.

Detaylı Bilgi: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/54/tasavvufi-eser-okumalari

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, Tasavvufa Giriş (I) Eğitim Programı Devam Ediyor

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, 19 Şubat – 11 Haziran 2016 tarihleri arasında Tasavvufa Giriş (I) Eğitim Programı gerçekleştirilecektir. Haftada 4’er saat ve toplamda 64 saatten oluşan eğitim programı, 16 hafta boyunca devam edecektir. Programda hafta içi ve hafta sonu eğitim grupları mevcuttur. (Hafta içi grup: Cuma günü 09.00 – 13.00 / Hafta sonu grup: Cumartesi 09.00 – 13.00)

DERSLER:

Tasavvuf Doktrinine Giriş Osman Nuri Küçük, Doç.Dr.

Tasavvufun İslâmî ilimler arasındaki yerini, asırlardır şekillenen metodolojisinin esaslarını ve bunun İslâm düşüncesi ve pratiği üzerindeki etkilerini; tasavvufun insan telakkisini, Allah- evren-insan ilişkisinde insan için öngörülen manevi tekâmülleri, Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, İbn Arabî gibi âriflerin hayat ve öğretileri üzerinden ele almaktadır. Bu öğretilerin günümüzle irtibatı; tasavvufun, insanın ‘anlam arayışına’ önerdiği çözümler ile bunların insanın bireysel ve sosyal hayatına tesirini şekillendiren temel dini/tasavvufi kavramlar incelenmektedir.

 

Tasavvuf Tarihine Giriş Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

Tasavvufun kökeni, bir disiplin olarak ortaya çıkışı, kurumsallaşması ve farklı coğrafyalarda tarihsel süreçteki temsilleri gibi konuların ele alınacağı bu derste, bir yandan da önemli sufi şahsiyetlere değinme imkanı bulunacaktır.

 

Metinlerle Tasavvuf Cemalnur Sargut, Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yard.

Bu ders kapsamında tasavvuf başyapıtlarından okumalar yapılarak bu eserleri okuma ve yorumlama becerisi geliştirilecektir.

 

Tasavvufî Türk Edebiyatına Giriş Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

Bu derste, tasavvufî Türk edebiyatının Orta Asya ve Anadolu’daki ilk temsilcileri olan Ahmed-i Yesevî, Mevlânâ ve Yûnus Emre’nin tasavvuf anlayışındaki insan/kul olma değer ve bilinci, ahlak güzelliği ve zengin bir iç dünyaya sahip olmanın yollarına dair tavsiyeleri tasavvuf ve edebiyat sarmalı içinde ele alınacak; bu öğretilerin tespit, tahlil ve terkip yöntemleri öğretilecektir.

Tasavvufun Diğer Disiplinlerle İlişkisi Nevzat Tarhan, Prof. Dr., İsmail Taşpınar, Doç. Dr., Sinan Canan

Tasavvufun diğer disiplinlerle birlikte ele alınacağı dersler kapsamında katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olan ilişkisini keşfetme fırsatı bulacaklardır. Bu ders kapsamındaki seminerler dört hafta süresince psikoloji, davranış bilimleri ve sanat konularında, alanında tanınmış uzman kişiler davet edilerek verilecektir.

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

Ayasofya’nın Gizemli Sembolleri

 

Detaylı bilgi: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/53/tasavvufa-giris-i-egitim-programi

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, Tasavvufa Giriş (II) Eğitim Programı Başladı

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, 19 Şubat 2016 – 11 Haziran 2016 tarihleri arasında Tasavvufa Giriş (II) Eğitim Programı sürdürülecektir. Hafta içi ve hafta sonu gruplarıyla, 16 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 64 saatlik bir eğitim programı gerçekleştirilecektir.

  • Hafta içi grup: Cuma günü 13.30 – 17.30 / Hafta sonu grup: Cumartesi 09.00 – 13.00

 

DERSLER:

Tasavvuf Terimleri Semih Ceyhan, Doç. Dr.

Bu derste yakaza, zühd, semâ, vakit, vecd, tecellî, vuslat ve ubûdiyet olmak üzere sekiz temel tasavvuf kavramı ele alınacaktır. Söz konusu terimlerin yer aldığı Seyyid Mustafa Râsim Efendi’nin Tasavvuf Sözlüğü (TS) (Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil) (İstanbul: İnsan Yayınları 2008) ile ders anlatıcısının telif ettiği DİA’daki (Diyanet İslam Ansiklopedisi) ilgili maddeler ders materyali olarak kullanılacaktır.

 

Tasavvuf Literatürü: Başyapıtlar Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

Bu derste, tasavvuf literatürünün en çok yankı uyandıran, en etkili eserleri örnek metinlerle ve yazarlarının hayatları ekseninde ele alınacaktır. Her bir eser, tarihsel bir bağlama oturtularak, kendisinden önceki dönem ve sonrasıyla ilişkili olarak incelenecektir. Böylece bir yandan da, tasavvuf tarihinin eserler hattında bir tarihçesi çıkartılmış olacaktır.

 

Sufî Geleneğin Bazı Simaları Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.

Bu derste sufi geleneğin önemli temsilcilerinden 16 mutasavvıfa yer verilecektir. Ele alınan zatların hayatları ve eserlerindeki ana konular üzerinde durulacak aynı zamanda tasavvufi düşüncenin gelişim evrelerine göndermeler yapılacaktır.

 

Tasavvuf ve Sinema Okumaları Cemalnur Sargut, Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yard.

Dört hafta olarak planlanan bu çalışma, katılımcılara sinema ve sinema dilinden üzerinden, insanı ve hayatı tasavvufi bir bakış açısıyla değerlendirmelerinde kapılar aralayacaktır.

 

Tasavvufî Türk Edebiyatı I Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

Dinî-tasavvufî Türk şiirinin on dört ve on beşinci yüzyıllardaki dört temel eseri (Mantıku’t-Tayr, Garîb-nâme, Mevlid, Muhammediyye); kaleme alan şairler, tertip, muhteva, Türk kültür ve inanç dünyasına katkıları, örnek metinlerden hareketle eserlerde yer alan temel öğretilerin tespit ve tahlilleri çervesinde incelenecektir.

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

Süleymaniye’de Mimarinin Müziği-Müziğin Mimarisi

 

Detaylı bilgi: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/52/tasavvufa-giris-ii-egitim-programi

Portföy Ögeleri