Tasavvuf Musikisi Eğitim Programı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

TASAVVUF MÛSIKÎSİ EĞİTİM PROGRAMI

Koordinatör: Vasfi Emre Ömürlü, Doç. Dr.

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • 8 hafta boyunca, haftada 4’er saat, toplam 32 saatlik bir eğitim programı
  • 25 Kasım 2017 – 13 Ocak 2018 tarihleri arasında
  • Cumartesi günü 14.00 – 18.00
  • Program ücreti: 1000 TL (KDV Dahil)

KAPSAM

Evliyâ Çelebî, seyahatnâmesinde,  kendi devrinde İstanbul’da 300 adet yetkin tanbûrî olduğunu belirtmektedir. Yine, eski İstanbul’un her mahallesinde,  illâ ki farklı enstrümanları çalanların olduğu ve akşamları biraraya gelinerek aileler arasında fasıllar yapıldığı bilinmektedir. Dînî mûsıkînin büyük formlarından Mevlid’in, bir devlet merâsimi olarak icrâ edildiği ve aynı zamanda doğumda, ölümde, evlilikte, taşınmada ve her türlü sosyal faaliyette okunduğu da kaynaklarda belirtilmektedir. Tekke Mûsıkîsi ise, edeb yolunda olan insanların yüreklerini yumuşatmak ve bu yolda söylenmiş güzel sözleri öğretmek için, bir vâsıta olarak kullanılmıştır.

Halbûki, 20. yy.da müziğimizin ihmâl görmesi, meşk usulüyle öğrenilen bu ilmi yaralamış ve bu konuda yetişmiş yetkin sanatkâr sayısı ise çok azalmıştır.

Eski kaynakların son yıllarda akademik olarak incelenmesi ve bu araştırmaların yaygınlaşması ve sayısı az olan eski sanatkârlarımızın bilgilerinin çok az da olsa bir kısmının günümüze naklolması, Türk Klâsik Mûsıkîsi ve onun bir alt kolu olarak Dînî Mûsıkînin canlanması için bir vesîle olmuştur. Açılması düşünülen ve aşağıda detayları verilen Tasavvuf Mûsıkîsine Giriş programı, sadece ismiyle sınırlı kalmayıp, genel mânâda dînî mûsıkînin inceliklerini de giriş seviyesinde tanıtmak, bu konuda yetişmiş uzmanları, meraklılarıyla buluşturmak ve bu konuda çalışma konularında bilgiyi yaymayı amaçlamaktadır.

Tasavvuf Mûsıkîsine Giriş: Bu başlık altında, Tasavvuf Mûsıkîsi’nin ve daha genel olarak Dînî Mûsıkînin temel konuları dinleyicilere aktarılacaktır

Tasavvufta Mûsıkî

Klâsik Mûsıkîmizde Tasavvufta Mûsıkîsi

Tekke ve Câmi Mûsıkîsi Kavramları

Tasavvuf Mûsıkîsi Bestekârları

Mutasavvıf Şâir ve Bestekârlar

Dînî Mûsıkî Formları: Dînî Mûsıkîde kullanılan çok sayıdaki formlar tanıtılacak ve bu formların yapıları, mevcut repertuvardaki örnekleri hakkında bilgi verilecektir

Tekke Mûsıkîsi Formları – Elif Ömürlü Uyar

Câmi Mûsıkîsi Formları – Mustafa Doğan Dikmen

Seminerler: Bu seminerler çerçevesinde, sınırlı fakat kendi içinde çok geniş kapsama alanına sahip ana konular hakkında uzmanlar tarafından bilgi paylaşımı amaçlanmıştır

Mevlid – Prof.Dr. Emin Işık

Mîrâciye – Nail Kesova

Tekke Mûsıkîsi Bestekârlığı – Hakan Alvan

İrfânî Türküler – Ender Doğan

Bektâşî Nefesleri

Türk Mûsıkîsinde Durak formu

Mevlevî Âyîni ve Nefsin Mertebeleri

Tekke Mûsıkîsinde Zikir – Vasfi Emre Ömürlü

Tekke Mûsıkîsinde İcrâ ve Tavır – Vasfi Emre Ömürlü

Câmî Mûsıkîsinde İcrâ ve Tavır – Ahmet Şahin

Kasîde, Mersiye, Nâ’t ve Dînî Mûsıkîde Serbest Formlar – Mustafa Doğan Dikmen

Tekke Mûsıkîsinde Zikrin Önemi ve Mânâsı – Prof. Dr. Mehmet Demirci

Dînî Mûsıkîde kullanılan makamlar – Elif Ömürlü Uyar

Dînî Mûsıkîde Meşk Uygulamaları: Klâsik Türk Müziğinin temeli olan meşk usulü ile, Tasavvuf Müziğinin nâdide örnekleri, katılımcılarla çalışılacaktır

Mevlid Meşki – Emin Işık

İlâhî Meşki ve İlâhîlerde Gider – Vasfi Emre Ömürlü

Câmi Mûsıkîsi ve Tekke Mûsıkîsi Tavır Farkları – Vasfi Emre Ömürlü

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2017-2018-ogretim-yili-guz-donemi-tasavvuf-musikisi-hakkinda

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın