Osmanlıda Tasavvuf Kültürü: Medeniyet, İlim ve Sanat Eğitim Programı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

OSMANLIDA TASAVVUF KÜLTÜRÜ: MEDENİYET, İLİM VE SANAT 

EĞİTİM PROGRAMI

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • 13 hafta boyunca, haftada 4 saat, toplam 52 saatlik bir eğitim programı
  • 20 Ekim 2017 – 26 Ocak 2018 tarihleri arasında
  • Cuma günü 09.00 – 13.00
  • 1 kültür gezisi
  • Program ücret 2200 TL (KDV Dahil)

 

Müslüman Medeniyetleri: İstanbul Cangüzel Güner Zülfikar, Yrd. Doç. Dr.

10 saat

Müslüman medeniyetlerinin eserlerinden öne çıkanları İstanbul merkezli ve Anadolu odaklı çalışacağız. Bireyin hayatının sosyal plânlamalarla nasıl şekillenebildiğini gözlemleyebileceğiz. Bazı dersler mümkün ve müsait oldukça müze veya târihî eserlerde gerçekleştirilecektir. Bazı mimârî eserleri yerlerinde görerek, içinde bulunarak araştırmak öğrenmemize yardımcı olacaktır.

 

Tasavvuf İlminin Ana Kavramları Muhammed Bedirhan, Yrd. Doç. Dr. 

12 saat

Her ilim dalı gibi tasavvuf ilmi de çeşitli ilkeler ve anahtar kavramlara sahiptir. Bu nedenle tasavvuf ilminin ve tasavvufla ilintili diğer birçok hususun doğru anlaşılması, bu ilkeler ve kavramların doğru anlaşılmasına bağlıdır. Tasavvuf ilminin anahtar kavramlarının ele alınacağı bu ders kapsamında tasavvufun konusu, ilkeleri, problemleri ve gâyesi incelenecektir. Dolayısıyla dersimizin hedefi katılımcılara başta Fusûsu’l-Hikem, Futûhat-ı Mekkiyye, Mesnevî, İnsân-ı Kâmil gibi eserlerin arkaplanındaki âlem tasavvurunu anlatarak bu konudaki anahtar kavramları tanıtmaktır. Bu dönem bu ders kapsamında tasavvufun bilgi felsefesinin genel çerçevesini oluşturan seyr u sülûk ve nefs teorisi ele alınacak, nefsin terbiyesi ve ilâhî âleme doğru yolculuğunda karşılaşacağı hâller ve makamlar üzerinde durulacaktır.

Tasavvuf Edebiyatı: Zirve Şahsiyetler Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

10 saat

Tasavvuf edebiyatı; Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîfler ile ahlakî ilkelerin tasavvuf düşüncesi ile harmanlanmasıyla ortaya çıkmış; şiiri bir tebliğ aracı olarak kullanan sûfîler bir yandan tasavvufun temel konularını derinlemesine ve incelikleriyle ele almışlar, bir yandan da insân-ı kâmil olmanın pratik uygulamalarını öğretmeye ve sevdirmeye gayret etmişlerdir. Tasavvufî Türk edebiyatının muhteva ve geleneğini tanımak, sûfî şairlerin eserlerini incelemekle mümkündür. Bu derslerde tasavvufun temel konularını kavramak, terimlerini öğrenmek, tasavvufî şiirin fikrî kaynakları hakkında bilgi sahibi olma amacıyla tasavvufî Türk edebiyatının seçkin temsilcilerinden Eşrefoğlu Rumî, Kemal Ümmî, Azîz Mahmûd Hüdâî, Ümmî Sinan ve Sun’ullâh Gaybî’nin eserleri okumalar yapılarak tespit ve tahlillerle incelenecektir.

Tasavvuf Metinlerinden Seçmeler Arzu Eylül Yalçınkaya, Öğr. Yrd.

12 saat

Bilineceği üzere Tasavvufi düşünce ve hayat, Abbasiler döneminde oluşum; Selçuklu döneminde kurumlaşma, Osmanlı devleti zamanında ise yaygınlaşarak halka katılma devirlerini idrak etmiştir. Bununla birlikte, Osmanlı dönemi tasavvufunun tekke kültürü ile öne çıktığı görülmektedir. Bu dönemde tekke kültürü, başta edebiyat ve musiki olmak üzere güzel sanatların birçok alanına ilham kaynağı olmuş ve böylece sosyal hayatın hemen her kademesine nüfûs etmiştir. Dersimiz kapsamında tekke kültürünün meşhur eserlerinden seçilen bölümler okunacaktır. Müzekki’n-Nüfûs, Envâru’l-Aşıkîn, Mevaidu’l-irfan gibi eserler bunlardan yalnızca birkaçıdır.

Tasavvufun Diğer Disiplinlerle İlişkisi Cemalnur Sargut, Prof. Dr. Osman Nuri Küçük, Doç. Dr. H. Fırat Diker, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Ökten

 

Tasavvufun diğer disiplinlerle birlikte ele alınacağı dersler kapsamında katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olan ilişkisini keşfetme fırsatı bulacaklardır.

Kültür Gezisi Kerim Exclusive, Kerim Vakfı

Seminer ve Gezi Programı:

 

Gezi Lideri                                          : Yrd. Doç. Dr. Nazende Yılmaz

Başlama ve Bitiş Saati                        : 09:00 – 17:00

Toplam Süre                                       : 8 saat

Seminer Süresi                                   : 09:00 – 11:00

Transfer Gidiş                                     : 11:15 – 12:15

Öğle Yemeği                                      : 12:30 – 13:30

Gezi Süresi                                         : 2 saat

Transfer Dönüş                                   : 16:00 – 17:00

Dahil olan Hizmetler: Seminer, Gidiş-Dönüş Transfer, Öğle Yemeği, Müze Giriş Ücreti

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2017-2018-ogretim-yili-guz-donemi-osmanlida-tasavvuf-kulturu-medeniyet-ilim-ve-sanat-hakkinda

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın