Din İlimlerine Giriş Eğitim Programı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Din İlimlerine Giriş Eğitim Programı

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • 6 hafta boyunca, haftada 4 saat, toplam 24 saatlik bir eğitim programı
  • 14 Ekim – 18 Kasım 2017 tarihleri arasında
  • Cumartesi günü 14.00 – 18.00
  • Program ücreti: 1000 TL (KDV Dahil)

KAPSAM 

“Din ilimlerine giriş eğitim programı” birbiriyle irtibatlı dört ana dersten oluşmaktadır. Program dînî ilimler içerisinde en üst konumda olması bakımından tasavvufun anlaşılması için yeterli kavramsal ve teorik dînî ilimler zeminin oluşturulması hedefine yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda program içerisinde İslâm inancının temel esasları, İslâm’da dînî hayatın genel özellikleri, Hz. Muhammed’in hayatı ve ilk dönem İslâm tarihi, Kur’ân’ın içeriği ve ana konularının inceleneceği dört ana derse ayrılmıştır.

 

DERSLER

İslâm İnanç Esasları Bilal Taşkın, Dr.

6 Saat 

 İslâm dinde yer alan temel inançlar ve bunların aklî ve naklî delillerinin ele alınacağı derste Tanrının varlığı, sıfatları, Tanrı-âlem ilişkisinin genel çerçevesi, kader ve insanın irâde özgürlüğü, iyilik-kötülük ve bunların kaynakları, peygamberlik, olağanüstü olaylar ve bunların sınıfları, melekler, ilâhî kitaplar, ölüm sonrası hayat, kıyamet,  ilâhî adâlet, cennet-cehennem gibi İslâm ilâhiyatının temel konuları işlenecektir.

İslâm’da dînî hayatın temel kavramları Bilal Taşkın, Dr.

6 Saat

Bir din olarak İslâm, inananların hayatının her alanını düzenler. Bu düzenlemeler İslâm’da dînî hayatın incelendiği fıkıh gibi din ilimlerinin doğmasına sebep olmuştur. Bu ders kapsamında fıkıh ilminin bu yapısından hareketle dînî hayatın temel esaslarını oluşturan unsurlar ve bunlarla ilgili ana kavramlar incelenecektir. Bu çerçevede İslâm içerisinde dînî hayatı yorumlayan ana ekoller olan mezhepler, İslâm’da bir Müslüman’ın dînî hayatını belirleyen farz, vâcib, sünnet, müstehab, mubah, mekrûh, haram gibi kavramlar, namaz, oruç, zekât, hac, kurbân gibi İslâm ibâdet hayatının ana unsurları üzerinde durulacaktır.

Peygamber Efendimizin Hayatı Muhammed Bedirhan, Yard. Doç. Dr.

6 Saat

İslâm medeniyetinin tartışmasız en önemli sîmâsı bu medeniyetin kurucu unsuru olan İslâm dininin tebliğcisi peygamberimizdir. Zîrâ İslâm medeniyeti Onun mânevî mîrâsı üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle hukuktan tasavvufa, sanattan günlük hayata varıncaya dek İslâm dünyasında gelişen her unsur temelde Hz. Peygamberin şahsından ve Onun hayatından kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan bir Müslüman birey Peygamberimizin hayatını öğrenmekle hem dînî açıdan uyabileceği en güzel örneği tanımış hem de İslâm medeniyetinin kaynaklandığı yüce ruhun yetkinliğini kavramış olacaktır.

Kur’ân’ın ana konuları Muhammed Bedirhan, Yard. Doç. Dr.

6 Saat

 Bu ders kapsamında İslâm’ın kutsal kitabı olan Kur’ân ve onun ana konularının tanıtılması amaçlanmaktadır. Derste kutsal kitabın şekil özellikleri ve içeriği hakkında katılımcılar bilgilendirileceklerdir. Bu bağlamda Kur’ân’ın kaynağı olan vahiy hakkında genel bilgiler verilecek, Kur’ân’ın Hira’daki ilk vahyinden Mushaf olarak derlenmesi ve çoğaltılmasına değin olan tarihsel süreç ele alınacak ve Kur’ân’ın ana konuları olan îmân, tevhîd, ahlâkî ve hukukî hükümler, kıssalar vb. üzerinde durulacaktır.

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2017-2018-ogretim-yili-guz-donemi-din-ilimlerine-giris-hakkinda

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın