Bir şâh-ı felek-mertebedir Hazret-i Ken’ân

Bir şâh-ı felek-mertebedir Hazret-i Ken’ân
Dünyâyı tutar velvele-i devlet-i Ken’ân
Bâlâsına “Hayy” ismi celî hatla yazılmış
Hak burcuna merkûz ezelen râyet-i Ken’ân
Mehdî dese az, mürşid-i kâmil dese nâkıs
Ta’rîfine sığmaz kalemin hâlet-i Ken’ân
Hayru’l-halef-i emced-i sultân-ı Rifâî

Itlâkı olur lâyık-ı kutbiyyet-i Ken’ân
Bilsin bunu burhan arayan yerde semâda
Münkirleri ilzâma yeter hüccet-i Ken’ân
Altında safâ tahtı, vefâ tâcı başında
Bir saltanat-ı bahîredir kudret-i Ken’ân
Bî-hadd ü tenâhî kerem-i mahz-i ilâhî
A’yânda kemâhî görünür satvet-i Ken’ân
Bin kerre yener Sâm’ı da bir abd-i zaîfi
Te’yîd edecek olsa eğer kuvvet-i Ken’ân
İsbât-ı kemâlâtına şâhid şu ki bi’l-fevr
İhvânı muhabbetle bürür heybet-i Ken’ân
Tefsîr-i hakîmânesidir sûre-i Nûr’un
Aşk u nazar erbâbı için sîret-i Ken’ân
Pür-şevk ilâhîleri var cana safâ-bahş
Hepsinde ayandır nükte-i hikmet-i Ken’ân

The following two tabs change content below.

Nefes Arşiv

Nefes Akademi; tasavvufî bilginin güvenilir kaynağı...
0 yorumlar

Yorumla

Yorum yapmak ister misiniz?
Gelişmemizde katkınız olsun.

Bir Yorum Yazın