Uluslararası Harakanî Sempozyumu

I.ULUSLARARASI HARAKANİ SEMPOZYUMU PROGRAMI
11 Ekim 2012 – Perşembe
09:00-10:00 Sempozyum Kayıt (Yer: Harakani Kültür Merkezi)
10:00-12:00 PANEL (Yer: Harakani Kültür Merkezi)
12:00-13:30 Öğle Yemeği (Yer: Harakani Külliyesi)
13.30-14.00 Harakani Külliyesinden İsmail Aytemiz Spor Salonu’na Araçlarla Hareket
14.00-16.00 Sempozyum Açılış (Yer: İsmail Aytemiz Spor Salonu)
16.30-17.30 Kuran-ı Kerim Ziyafeti (Yer: Evliya Camii)
18.30-19.00 Aşık Şeref TAŞLIOVA Dinletisi (Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi)
19:00-20:30 Açılış Yemeği (Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi)

12 Ekim 2012 – Cuma
08:30-10:00 Bildiri Oturumları
(1. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(2.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(3. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
10:00-10:15 Ara (Çay+Kahve)
10:15-11:45 Bildiri Oturumları
(4. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(5.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
12:00-13:30 Öğle Yemeği (Yer:Harakani Külliyesi)
14:00-15:30 Bildiri Oturumları
(6. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(7. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
15:30-15:45 Ara (Çay+Kahve)
15:45-17:15 Bildiri Oturumları
(8. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(9.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
17:30-18:30 PANEL (Yer: Kafkas Üniversitesi)
19:30-20:30 Akşam Yemeği (Yer: Kafkas Üniversitesi Konukevi)
21.00-22.30 Etkinlik (La Edri Grubu – Tasavvuf Musikisi Dinletisi) (Yer: Harakani Kültür Merkezi)

13 Ekim 2012 -Cumartesi
09:00-10:30 Bildiri
(10.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(11.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
10:30-11:00 Ara (Çay+Kahve)
11:00-12:30 Bildiri Oturumları
(12. Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
(13.Oturum) (Yer: Kafkas Üniversitesi)
12:30-13:30 Öğle Yemeği (Yer: Harakani Külliyesi)
14.00-18.00 Ebu’l Hasan Harakani Hz.’lerinin Şehit düştüğü Yahniler Dağı’nda Anma Ziyareti ve Anı Örenyeri Gezisi
19:00-20:30 Kapanış Yemeği (Yer: Simer Otel)
OTURUM BAŞLIKLARI – BİLDİRİLER/SUNUMLAR
12 EKİM 2012 – CUMA
Saat: 08:30-10:00
Mihrali Bey Oturumu
Başkan:
Doç. Dr. Şakir Gözütok

Bildiriler/Sunumları

1. Nurdan Yoldaş, Yrd. Doç. Dr. Hadiye Küçük Karagöz
Ebu’l -Hasan Harakanî Bilgeliği: Hayatın Bilgeliği Herkesin Hakkıdır
Harakani’s wisdom and his spiritual guidance with psychodramatic techniques
2. Prof. Dr. Ş. Özdemir, Doç. Dr. A. Osman Engin
Ebul Hasan Harakani’nin Eğitimci Kişiliği
Ebul Hasan Harakani’s Educationalism
3. Yrd. Doç. Dr. Ayhan Hıra
Ebu’l-Hasan El-Harakani Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programında Niçin Yer Almalıdır?
Why Abu Al-Hasan Kharaqani Should Be Included In The Secondary Relıgıous Culture And Moral Knowledge Courses
4. Prof. Dr. F. Beylü Dikeçligil
Bilimsel Bilgi Birikimi Sürecinde Kelime-i Tevhid
“Kalımah At Tawhıd” In The Accumulatıon Process Of Scıentıfıc Knowledge
Saat:08:30-10:00
Dede Korkut Oturumu
Başkan:
Dr. Mustafa Tatçı

Bildiriler/Sunumları

1. Barbaros Ceylan
Ebu’l Hasan Harakani’nin Fütüvvet Anlayışı Ve Hamilik Okulu
The Futuwwa Perspectıve Of Ebu’l Hasan Harakani and School Of Mentorıng
2. İ. Hakkı Yazıcı
Ebu’l Hasan Harakani’nin Fütüvvet Anlayışı Ve Hamilik Okulu
The Futuwwa Perspectıve Of Ebu’l Hasan Harakani and School Of Mentorıng
3. Prof. Dr. Ahmet Kala
Ebu’l Hasan Harakani’nin Fütüvvet Anlayışı Ve Hamilik Okulu
The Futuwwa Perspectıve Of Ebu’l Hasan Harakani and School Of Mentorıng
Saat:08:30-10:00
Aşık Murat Çobanoğlu Oturumu
Başkan:
Cemalnur Sargut

Bildiriler/Sunumları

1. Yrd. Doç. Dr. Mithat Durmuş
Bir Bilge Durağı, Edep Abidesi: Ebu’l- Hasan Harakanî’nin Edebî Şahsiyeti
A Wisdom and Decency Person: the Literary Understanding of Abu’l Hasan Harakani
2. Yasemin Baki, Yrd. Doç. Dr. Nesrin Feyzioğlu
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Yer Alan Hasan-I Harakânî Menkıbeleri
The Epıces Of Hasan-I Harakânî Mawlânâ’s Mathnawi
3. Dr. Senai Demirci
Sözde “Tasavvuf-İslam Karşıtlığı”na Karşı Harakânî Portresi
A Harakânî Approach To So-Called Contradistinction Between Sufi And Islam
4. Dr. Halil Baltacı
Necmeddîn-i Dâye’nin, Ebu’l-Hasan el-Harakanî’nin; “Sûfî gayru mahlûk/sûfî mahlûk değildir” Şathiyyesi Hakkındaki Yorumları
Najm al-Din Daya’s comments about utterance of Abu’l-Hasan Karaqani, “the Sufi is uncreate.”
Saat:10:15-11:45
Harakan’dan Kars’a Harakani ve Yesevi Oturumu
Başkan:
Dr. Senai Demirci

Bildiriler/Sunumları

1. Cemalnur Sargut
Insân-ı Kâmil’ler Aynı Mânânın Farklı Görüntüleridir
Perfect Human Beings Are Different Reflections Of The Same Meaning
2. Sadık Yalsızuçanlar
Bilgelik Yolunun En Seçkin Yıldızı: Ebu’l-Hasan Harakani
The Most Noteworhty Character: Abu’l Hasan Harakani
3. Prof. Dr. İsa Yüceer
Alperen Ve Manevi Mimar Hasan Harakani’nin Düşünce Dünyası
The Thought World Of Alperen And Spiritual Architect Hasan Harakani 4. Mustafa Aydoğan Bilgeliğin Kalbinden Notlar Reflections from the Wisdom Core
Saat:10:15-11:45
Çıldırlı Aşık Şenlik Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. Yahya Fidan
Bildiriler/Sunumları
1. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Işıtan
Ebu’l Hasan Harakanî’ye Göre Nefsin/Benlik Dönüşümünün İnsan Tutum Ve Davranışlarına Yansımasının Analizi
The Analysis Of The Reflection Of The Flesh/Ego Formation To The Human Being’s Attitude And Behaviors According To Ebu’l Hasan Harakânî
2. Yrd. Doç. Dr. Hamdi Kızıler
Tasavvufun Kurumsallaşması Sürecinde Ebu’l-Hasan Harakanî Ve Döneme Etkisi
In The Process Of Instıtutıonalızatıon Of Sufısm, Abu’l-Hasan Harakanî And Hıs Effect On The Perıod
3. Arş. Gör. M. Nedim Tan
Harakânî’nin Tasavvuf Târihindeki Etkisine Bir Örnek: “Sûfî Yaratılmamıştır” Sözü ve Hâce Yusuf Hemedânî’nin Şerhi
An Example of the Impact of Kharaqani on the History of Sufizm: “A sufi is not created” and Khwaja Yusuf Hamadani’s Commentary
4. Öğr. Gör. Mehmet Saki Çakır
Ebu’l-Hasan El-Harakanî’de Fenâ Ve Bekâ
Accordıng To Ebu El-Hasan El-Harakanî To Fena And Beka
Saat:14:00-15:30
Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Oturumu
Başkan:
Doç. Dr. Şakir Gözütok
Bildiriler/Sunumları
1. Dr. Ali Şamil Hüseyin
Ebu’l-Hasan Harakani döneminde Azerbaycan’da sufilik ve Şırvandaki Melhem “Darül Şefa”sı
Sufism during Ebul-Hasan Harakani’s times Ointment “Darul Shefa” in Shirvan
2. Dr. Metanet Azizgizi Aliyeva
Tarıkat Kurucuları Ustadı Mutasavvıf Ebu’l Hasan Harakanı’de Vahıt Dın Kavramı
The Unıque Concept Of Relıgıon In The Creature Of Founder Of The Prıory Sufı Ebu`L Hasan Harakanı
3. Prof. Dr. Möhsün Nağısoylu
Asrar at-tovhid eserinde Ebu’l Hasan Harakani
Abu’l Hasan Harakani in the Asrar al-Tawhid
4. Doç. Dr. Hummatova Huraman
Yunus Emre Ebul Hasan Harakani İdeyalarının Davamçısı Kimi
Yunus Emre as a successors of Abul Hasan Harakani’s ideas
Saat:14:00-15:30
Muhammed Kars-i Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu
Bildiriler/Sunumları
1. Ayfer Can
Ebu’l- Hasan Harakani’nin Hayatı Ve Eserleri
Lıfe And Work Of Ebu’l- Hasan Harakani
2. Semine Demirci
Harakani’den Said Nursî’ye: Kur’ân Kıssaları’nın Duygusal Aynalar Olarak Okunması
Contemporary Interpretation Of Holy Qur’an Anecdotes
3. Berna Soylu
Şeyh Ebu’l-Hasan-İ Harakani’nin “Ben Rabbimden İki Yaş Küçüğüm” İfadesinin Anlamı
The Meaning Of The Expression“ I’m Two Years Younger Than My Lord” By Sheik Ebu’l Hasan-I Harakani
4. Doç. Dr. Seyfullah Kara
Ebu’l-Hasan El-Harakânî Ve Selçuklu Tasavvuf Düşüncesine Etkisi
Ebu’l-Hasan El-Harakânî & His Effect On The Sufi Conception Of Seljuks
Saat:16:00-17:30
Lala Mustafa Paşa Oturumu
Başkan:
Dr. Yaşar Kalafat

Bildiriler/Sunumları

1. Dr. Hatice Dilek Güldütuna
Kutubların Kutbu Ebu’l Hasan-ı Harakânî
Master Teacher: Abu’l Hasan Harakani
2. Dr. F. Cangüzel Güner Zülfikar
Kokusunun Nuruyla İrşad Eden Üveysi Veli Ebu’l-Hasan Harakani
Abu Hasan Haraqani: An Uwaysi Wali-Allah who Enlightens by His Fragrance’s Divine Light [Nur]
3. Prof. Dr. Tevfik Subhani
Ebul Hasan Harakani’nin Tasavuftaki Yeri Ve Mevlana Ve Sems’e Etkileri
The Position of Abul Hasan Harakani in Sufism and his effects on Mevlana and Sems
4. Yrd. Doç. Dr. Hikmet Koçyiğit
Ebû’l-Hasan Harakânî Hazretlerinin Bazı Ayet Yorumlarının Tefsir Açısından Değerlendirilmesi
The Evaluatıon Of Some Verse Commentarıes Of Ebû’l Hasan Harakânî Accordıng To Commentary Form
Saat:16:00-17:30
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Oturumu
Başkan:
Mustafa Aydoğan
Bildiriler/Sunumları
1. Prof. Dr. Ghulam Moeen Ud Din
Love and Divine Love in the Teachings of Shaikh Abu al-Hasan Kharaqani
Şeyh Ebul Hasan Harakani’nin dilinden Beşeri ve İlahi Aşk
2. Dr. Shoaib Ahmed
Kharaqani in The Sufi Literature of The Sub-Continent
Tasavvuf Edebiyatında Harakani
3. Uzma Aziz Khan
The Wife of Shaikh Kharaqani, Myth and Reality
Şeyh Harakani’nin Hanımı, Mit ve Hakikat
4. Abdulrahim Lutfullah Alabbasi
Tasavvufta Ruhani Terbiye
Spiritual Discipline in Sufism
5. Albakri Ahmet Refata

13 Ekim 2012 – CUMARTESİ
Saat:09:00-10:30
Hoca Ahmet Yesevi Oturumu
Başkan:
Yrd. Doç. Dr. Mitat Durmuş

Bildiriler/Sunumları

1. Yrd. Doç. Dr. Adem Balkaya
Epik Kahraman’ın Epistemolojisini Ebu’l-Hasan Harakani’nin Sâlik’inde Okuma Denemesi
The Readıng Experıence Of Epıc Hero’s Epıstemology In Abul Hasan Haraqanı’s Salık
2. Muhammed Çıtgez
Dilsel Kullanımlarda Bir Dayanak: Ebu’l Hasan Harakanî
Literary Discourses of a Basis: Ebu’l Hasan Harakani
3. Muhammet Arslan
Kars Kalesi Civarında Tarihi Yapılaşma Ve Bazı Gözlemler
Hıstorıcal Constructıons And Some Observatıons In The Around Kars Castle
4. Yrd. Doç. Dr. Adem Çatak
Ebu’l-Hasan Harakanî’de Sembolik Anlatım
Symbolic Expression in Abu al-Hasan HARAKANI
Saat:09:00-10:30
Hacı Bektaşi Veli Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. İsa Yüceer

Bildiriler/Sunumları

1. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Alkış
Ebû’l-Hasan-I Harakanî’nin Ebû Saîd Ebû’l-Hayr Ve Ferîduddîn-İ Attâr Üzerindeki Te’sîrleri
The Impact Of Abu Al-Hasan Kharaqani On Abu-Sa’id Abu’l-Khayr And Farid Ud-Din ‘Attar
2. Abdurrahman Acer
Ebu’l-Hasan Harakanî Araştırmalarına Bibliyografik Bir Katkı Denemesi: “ Eşsiz Ârif Ebu’l-Hasan Harakanî’nin Benzersiz Eseri Nûru’l-Ulûm Ve Onun Hâl, Eser Ve Fikirleri” İsimli Eserin Tanıtımı Nâşir: Abdürrefî? Hakîkat
A Bıblıographıc Attempt To Contrıbute To Abul-Hassan Kharaqani Researches: Introducıng The Book Tıtled “Unequaled Treatise Of Unique Wise Abul-Hassan Al-Kharaqani, Noorul-Uloom (The Light Of Sciences), And His Attitudes, Words, And Ideas”
3. Gökay Durmuş
Ebu’l-Hasan-i Harakânî Hazretleri ve İnsan
Abu’l-Hasan-İ Harakânî And Human Beıngs
4. Prof. Dr. İsa Çelik
Tasavvufi Düşünce Tarihinde Ebü’l-Hasan Harakânî Hazretleri
Saint Ebü’l Hasan Harakani in the History of Thought
Saat:11:00-12:30
Sultan Alparslan Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. Yahya Fidan

Bildiriler/Sunumları

1. Dr.Yaşar Kalafat
İlahî Kelimetullah Davası Ve Nûr’l’ Ulûm Hasan Harakanî Hz.(963–1033)
Case Of Te Dıvıne Kelimetullah And Nûr’l’ Ulûm Hasan Harakanî Hz.(963–1033)
2. Murat Akın
Harakanî’de Gönül Kelamı
Harakani’s Heart Kalam
3. Prof. Dr. Kadir Özköse
Ebu’l-Hasan el-Harakenî’nin Tasavvufî Düşüncesi
Ebü’l-Hasan El-Harakenî’s Sufistic Idea
4. Ercan Alkan
Harakanî’nin “Rabbimden İki Şeyle Eksiğim” Sözünün Tasavvuf Literatüründeki Yorumları
The Interpretations of Kharaqani’s Statement “I am less than my Lord by two things” in the Sufi Literature
Saat:11:00-12:30
Hacı Bayramı Veli Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu

Bildiriler/Sunumları

1. Prof. Dr. Muhittin Eliaçık
Şeyh Ebulhasan Harakani Zaviyesi İle İlgili Arşiv Belgeleri
The Archival Documents Related to Sheikh Abu Al-Hasan Harakani Zawiya
2. Dr.Semih Ceyhan
Osmanlı Mesnevî Şerhlerine Göre Ebu’l-Hasan Harakani: İsmail Rüsûhî Ankaravî ve Ahmed Avni Konuk Örneği
Abu’l-Hasan al-Haraqani according to Ottoman Mathnawi Commentaries: The Cases of İsmail Rusuhi al-Anqaravi and Ahmad Avni Konuk
3. Okt. Sinem Kayacan
Ebul Hasan Harakani Hazretleri’nde Mürit, Mürşit Anlayışı
Dıscıple And Mentor Understandıng Of Ebul Hasan Harakanı, Hıs Nıbs
4. Arş. Gör. Eyup Sertaç Ayaz
Anadolu’ya Gelen İlk Evliya-Alperen Ebû’l Hasan Harakânî Ve Türklerde Türbe Kültürü
Evliya-Alperen Abu Al-Hasan Harakanı As A Fırst Comer And Tomb Culture In Turks
Kharaqani in The Sufi Literature of The Sub-Continent
Tasavvuf Edebiyatında Harakani
3. Uzma Aziz Khan
The Wife of Shaikh Kharaqani, Myth and Reality
Şeyh Harakani’nin Hanımı, Mit ve Hakikat
4. Abdulrahim Lutfullah Alabbasi
Tasavvufta Ruhani Terbiye
Spiritual Discipline in Sufism
5. Albakri Ahmet Refata

13 Ekim 2012 – Cumartesi
Saat: 09:00-10:30
Hoca Ahmet Yesevi Oturumu
Başkan:
Yrd. Doç. Dr. Mitat Durmuş

Bildiriler/Sunumları

1. Yrd. Doç. Dr. Adem Balkaya
 Epik Kahraman’ın Epistemolojisini Ebu’l-Hasan Harakani’nin Sâlik’inde Okuma Denemesi
The Readıng Experıence Of Epıc Hero’s Epıstemology In Abul Hasan Haraqanı’s Salık
2. Muhammed Çıtgez
Dilsel Kullanımlarda Bir Dayanak: Ebu’l Hasan Harakanî
Literary Discourses of a Basis: Ebu’l Hasan Harakani
3. Muhammet Arslan
Kars Kalesi Civarında Tarihi Yapılaşma Ve Bazı Gözlemler
Hıstorıcal Constructıons And Some Observatıons In The Around Kars Castle
4. Yrd. Doç. Dr. Adem Çatak
Ebu’l-Hasan Harakanî’de Sembolik Anlatım
Symbolic Expression in Abu al-Hasan HARAKANI
Saat:09:00-10:30
Hacı Bektaşi Veli Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. İsa Yüceer
Bildiriler/Sunumları
1. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Alkış
Ebû’l-Hasan-I Harakanî’nin Ebû Saîd Ebû’l-Hayr Ve Ferîduddîn-İ Attâr Üzerindeki Te’sîrleri
The Impact Of Abu Al-Hasan Kharaqani On Abu-Sa’id Abu’l-Khayr And Farid Ud-Din ‘Attar
2. Abdurrahman Acer
Ebu’l-Hasan Harakanî Araştırmalarına Bibliyografik Bir Katkı Denemesi: “ Eşsiz Ârif Ebu’l-Hasan Harakanî’nin Benzersiz Eseri Nûru’l-Ulûm Ve Onun Hâl, Eser Ve Fikirleri” İsimli Eserin Tanıtımı Nâşir: Abdürrefî? Hakîkat
A Bıblıographıc Attempt To Contrıbute To Abul-Hassan Kharaqani Researches: Introducıng The Book Tıtled “Unequaled Treatise Of Unique Wise Abul-Hassan Al-Kharaqani, Noorul-Uloom (The Light Of Sciences), And His Attitudes, Words, And Ideas”
3. Gökay Durmuş
Ebu’l-Hasan-i Harakânî Hazretleri ve İnsan
Abu’l-Hasan-İ Harakânî And Human Beıngs
4. Prof. Dr. İsa Çelik
Tasavvufi Düşünce Tarihinde Ebü’l-Hasan Harakânî Hazretleri
Saint Ebü’l Hasan Harakani in the History of Thought
Saat :11:00-12:30
Sultan Alparslan Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. Yahya Fidan
Bildiriler/Sunumları
1. Dr.Yaşar Kalafat
İlahî Kelimetullah Davası Ve Nûr’l’ Ulûm Hasan Harakanî Hz.(963–1033)
Case Of Te Dıvıne Kelimetullah And Nûr’l’ Ulûm Hasan Harakanî Hz.(963–1033)
2. Murat Akın
Harakanî’de Gönül Kelamı
Harakani’s Heart Kalam
3. Prof. Dr. Kadir Özköse
Ebu’l-Hasan el-Harakenî’nin Tasavvufî Düşüncesi
Ebü’l-Hasan El-Harakenî’s Sufistic Idea
4. Ercan Alkan
Harakanî’nin “Rabbimden İki Şeyle Eksiğim” Sözünün Tasavvuf Literatüründeki Yorumları
The Interpretations of Kharaqani’s Statement “I am less than my Lord by two things” in the Sufi Literature
Saat: 11:00-12:30
Hacı Bayramı Veli Oturumu
Başkan:
Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu

Bildiriler/Sunumları

1. Prof. Dr. Muhittin Eliaçık
Şeyh Ebulhasan Harakani Zaviyesi İle İlgili Arşiv Belgeleri
The Archival Documents Related to Sheikh Abu Al-Hasan Harakani Zawiya
2. Dr.Semih Ceyhan
Osmanlı Mesnevî Şerhlerine Göre Ebu’l-Hasan Harakani: İsmail Rüsûhî Ankaravî ve Ahmed Avni Konuk Örneği
Abu’l-Hasan al-Haraqani according to Ottoman Mathnawi Commentaries: The Cases of İsmail Rusuhi al-Anqaravi and Ahmad Avni Konuk
3. Okt. Sinem Kayacan
Ebul Hasan Harakani Hazretleri’nde Mürit, Mürşit Anlayışı
Dıscıple And Mentor Understandıng Of Ebul Hasan Harakanı, Hıs Nıbs
4. Arş. Gör. Eyup Sertaç Ayaz
Anadolu’ya Gelen İlk Evliya-Alperen Ebû’l Hasan Harakânî Ve Türklerde Türbe Kültürü
Evliya-Alperen Abu Al-Hasan Harakanı As A Fırst Comer And Tomb Culture In Turks
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Yorum Yazın