Yazılar

Üsküdar Üniversitesi Tasavvufi İrfan Işığında Kur’an ve Resulullah Eğitim Programı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

 

TASAVVUFİ İRFAN IŞIĞINDA KUR’ÂN VE RESULULLAH – IV. KUR

Osman Nuri Küçük, Prof. Dr.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • 12 hafta boyunca, haftada 2 saat, toplam 24 saatlik bir eğitim programı
 • 7 Ekim  – 23 Aralık 2017 tarihleri arasında
 • Cumartesi günü 11.00 – 13.00
 • Program ücreti: 900 TL (KDV Dahil)
 • Programa kayıtta ilk üç kuru tamamlamış olanlara öncelik tanınmakla birlikte, program yeni kayıt yaptıranların da istifade edebileceği niteliktedir

KAPSAM

İslâm dini başka bir niteleme olmaksızın sadece İslâm sözcüğü ile ifade edilmelidir. Ancak insanların din algısı Resûlullah (sav) dönemi dâhil, her dönem kendi seviyelerine uygun olmuştur. Sahabe arasında inançta bir tarz, mizaç ve derinlik farkı mevcuttur.

Dinî ilimlerin her biri İslâm’ı ve onun iki temel kaynağı olan Kur’ân ve Sünneti kendi penceresinden yorumlamıştır. İncelenen lafızlar aynı gibi görünür ama yorum ve mana, her disiplinin kendi usûlüne göre farklılık içerir. Bir kelamcının anladığıyla filozofun, müfessirin, fakîh veya vâizin anladığı ve anlattığı din algısı, dinin bir yorumlama biçimidir. Aynı isimle atıfta bulunulsa da farklı bir düşünce metoduna sahiptir.

Genelde İslâm dini özel olarak İslâm tasavvufu temelde Resûlullah’a (sav) dayanır. Kur’ân’a inanmak bile öncelikle Resûlullah’ın (sav) vahiy tecrübesine inanmayı gerektirir. Bu açıdan İbnü’l-Arabî gibi ârifler, Kur’ân ve Resûlullah’ı birbirinden ayrılması mümkün olmayan “ikiz”e benzetmektedir. Her iki kaynağın birbirinden bağımsız ele alınmasının sorunlu İslâm yorumlarına yol açtığına, İslâm tarihinin dünü ve bugünü şahittir.

İslâm dünyasının günümüz ve geçmişteki durumu, her grubun kendi görüşünü desteklemek üzere ileri sürülen farklı İslâm yorumları göz önüne alındığında yaşanılabilir ve sürdürülebilir İslâm yorumu nedir, sorusu önem arz etmektedir.

Tasavvufî irfân geleneği, asırlardır Kur’ân ve Sünnet’e dayanan ve onların verilerini derin bir tecrübenin ışığında yorumlayan muazzam bir kültür mirasına sahiptir. Ortak insan tecrübesine verdiği önem nedeniyle İslâm’ı ırk ve dilleri aşan ezelî hikmet geleneğinden beslenerek anlamaya çalışır. Bu anlayış, diğer dini ilimlerle ilişkilidir. Ancak kendine özgü (sui generis) bir idrake sahiptir.

Bu eğitim programı, gönül dünyamızı mayalayan Mevlânâ, İbnü’l Arabi, Yunus Emre, Niyazi Mısrî, Hacı Bektaş-ı Veli, Üftade, Davud-ı Kayserî, Molla Fenarî gibi âriflerin Kur’ân ve Resûlullah yaklaşımlarını anlamaya yöneliktir. Bunu yaparken salt hümanist söylemler veya sadece sûfî çevrelerce kabul gören tasavvufî yorumlar yerine ilgili konunun birinci elden dayanaklarını anlama ve ilgili bağlamda yorumlama amacı taşımaktadır. On dört asırlık irfân geleneği ışığında her iki kaynağın birbiriyle irtibatlı ele alınması halinde nasıl bir bütünlük oluşturacağı hususunu Kur’ân ayetleri ve Hz. Peygamber’in öğretileri üzerinden incelemektedir.

Âlemlere rahmet olduğu bildirilen Mutlak Rehber Resûlullah’ın (sav) zaman ve mekâna göre değişmeyen yönü nedir ve bizler bu rehberlikten günümüzde nasıl istifade edebiliriz, sorusunu Hz. Peygamber’in hadisleri ve ilgili Kur’ân ayetleri üzerinden inceleme ana fikri üzerine kuruludur. Bu inceleme, metnin lafzî anlamları yanında lafzın işaret ettiği derunî anlamları ihtiva etmektedir. Kısaca yüzeyde olanla irtibatlı İslâm irfân geleneğindeki kavram haritasını anlamaya yöneliktir.

Prof. Dr. Osman Nuri Küçük tarafından hazırlanan ve verilen program, birbirini izleyen dört kur şeklinde düzenlenmiştir. İlk üç kuru tamamlanan programın 12 haftalık birinci kurunda değerli katılımcılarla genel bağlam, Kur’ân’ın ana konuları, vahiy tecrübesinin mahiyeti, irfân geleneğinin Kur’ân’ın ana konularına bakışı, Resûlullah’ın Kur’ân’ı yorumlama metodu üzerinde durulmuştur. İkinci kurda Hallac-ı Mansur’un mürşitlerinden olan Sehl b. Abdullah Tüsteri’nin ilk tasavvufî tefsir kabul edilen eserindeki ayet yorumları, ilgili hadislerle birlikte verilmiştir. Üçüncü kurda İmam Buhâr’nin Sahih-i Buhârî adlı hadis kitabından seçilen konu başlıkları ve hadis-i şerifler, ilgili ayetler ve konunun doktrin boyutunda anlatılan arka plan bağlamında etüt edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ KUR: 

Ekim 2017’de başlayacak dördüncü kurda Allah elçisinin (sav) hadislerini ihtiva eden İmam Müslim’in (v. 261/875)  Câmi’us-Sahîh adlı eseri etüt edilecektir. Bu bağlamda taranarak seçilen yaklaşık yüz yirmi hadis üzerinden Resûlullah’ın Allah – insan – hayat ve metafizik konularında tarihsel şahsiyetini aşan evrensel rehberliğinden istifade edilmesi amaçlanmaktadır.

Derste ele alınacak hadisler, ilgili ayetler, İslâm irfân geleneğinin kavram haritası bağlamında klasik dilbilimsel izahları yanında irfân geleneğinin Resûlullah (sav) algısı üzerinden yüzeysel hadis okumalarının ötesinde etüt edilmektedir. Hadisleri anlamadaki yöntem ve derinlik üzerinde durulmaktadır. Ele alınan kavramlar üzerinden şu soruların da cevabı aranmaktadır.

 • Resûlullah’ın (sav) vahiy tecrübesiyle kazandığı evrensel mesajları, tarihsel yaşamı
 • Resûlullah’ın (sav) Kur’ân’ı anlama metodu
 • Kur’ân-ı Kerim ile Resûlullah (sav) ilişkisi.

Bu kurda ele alınacak hadis-i şeriflerin konu başlıkları şunlardır:

 1. İman
 2. Hayatın incelikleri (Rekâik)
 3. Zühd ve sadelik
 4. Edepler
 5. Zikir, dua ve tevbe
 6. Namaz
 7. Selam
 8. Faziletler
 9. Rüya tabiri
 10. Kader
 11. Müslümanlar Arasındaki Fitneler
 12. Ayetleri tefsirdeki metodu

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2017-2018-ogretim-yili-guz-donemi-tasavvufi-irfan-isiginda-kuran-ve-resulullah-hakkinda

Mevlana ile Manevi Gelişim ve Yaşam Bilgeliği IV. Kur Eğitim Programı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

MEVLÂNA İLE MANEVİ GELİŞİM VE YAŞAM BİLGELİĞİ – IV. KUR

Osman Nuri Küçük, Prof. Dr.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Program, konuları bakımından birbiriyle irtibatlı dört kur şeklinde yapılandırılmıştır.
 • IV. Kura yalnızca ilk üç kuru tamamlamış olan katılımcılar kayıt yaptırabilir.
 • 12 hafta boyunca, haftada 2 saat, toplam 24 saatlik bir eğitim programı
 • 12 Ekim – 28 Aralık 2017 tarihleri arasında
 • Perşembe günü 15.00 – 17.00
 • Program ücreti 1.100 TL (KDV Dahil) dir.

KAPSAM 

“Mevlâna ile Manevî Gelişim ve Yaşam Bilgeliği” Yaşam Boyu Eğitim Programı, konuları bakımından birbiriyle irtibatlı dört kur şeklinde yapılandırılmıştır. Programın gayesi Mevlânâ özelinde âriflerin dine, hayata, insana, olaylara, evrene, insanın dünyadaki var oluşuna, insanın kapasite ve yeteneklerine, gam ve kederlerine, gönül hastalıklarına, sevgisizlik ve ayrılık ıstırabına, sevme potansiyeline, sevememe kuraklığına, kozmik aşka bakış açısına dair temel kavramların tanıtım ve anlaşılmasına yöneliktir. Program kapsamında Mesnevî dersleri üzerinden her insanın kendi iç arkeoloji sürecine dair temel sezgisel yöntemler ve yaşam bilgeliği üzerinde durulacaktır.

Bu ilkeler ışığında hedeflenen kazanımları şöyle özetleyebiliriz.

Prof. Dr. Osman Nuri Küçük’ün Mevlâna’nın düşüncelerinden hareketle düzenlediği yaşamın doğal ilkeleri

Öz-benlik değer bilinci

Öz benliğin tezyini, kişinin kendini yeniden inşâsının araçları

Her insanın sahip olması gereken zorunlu erdemler

Her bireyin kendi varlık kemâlini keşfe giden tekâmül yolunun sezgisel prensipleri

Katılımcıların duygu durum ve iradelerinin seyrinin sürdürülebilir şekilde kendileri tarafından fark edilmesi

Yaşam ve çalışma zevkimizin nitelik ve niceliğinde olumlu değişim

Sevme becerimizin geliştirilmesi

Sevgimizi aşka dönüştürmek

Sevginin mertebeleri

Zikir-fikir-cezbe-aşk ilişkisi

Estetik yönümüz

Yaratıcı bir hayal dünyasının ontolojik ve sezgisel yolu: varlık algımızın eşik sınırları

Kozmosun temeli: aşk çekirdeği, Rahmânî tecelli, kozmik aşk ve aşkın mertebeleri

Varlık ailesinin bir ferdi haline gelme: “vahdet şuuru”

Kalbi süsleyen manevi mücevherler

Yaşam bilgeliğinin esaslarına ilişkin bilişsel ve sezgisel erdemler

IV. KUR İÇERİĞİ

“Kendimizi Yeniden İnşâ” başlıklı dördüncü kur, Mevlânâ’nın öğretilerinden oluşturulan birbiriyle irtibatlı iki ana başlığa dayanmaktadır.

 • Erdemler 
 • Aşk 

12 hafta devam edecek eğitim programında her hafta bir kavram üzerinden o kavramın;

Zihnimizdeki temsili nedir,

Gerçekte nasıldır,

Nasıl yönlendirilmeli ve yerine ne konulmalıdır, soruları üzerinden konu müzakere edilecektir.

Katılımcılar eğitim programının bu kurunda ele alınan kavramın uygulamalı sonuçlarını, kendi yaşamlarına uygulayabilecekleri interaktif yöntem üzerinden iç gözlem metoduyla ölçeceklerdir. Böylece alınan eğitim, teorik anlatım yanında bireyin kendi yaşam tecrübesindeki uygulamalar ile desteklenecektir.

Kaynak: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2017-2018-ogretim-yili-guz-donemi-mevlana-ile-manevi-gelisim-ve-yasam-bilgeligi-hakkinda

 

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Tasavvufi İrfan Işığında Kur’an ve Resulullah Eğitim Programı

TASAVVUFİ İRFAN IŞIĞINDA KUR’ÂN VE RESULULLAH – III. KUR

Prof. Dr. Osman Nuri Küçük

KAPSAM

İslâm dini başka bir niteleme olmadan sadece İslâm sözcüğü ile ifade edilmelidir. Ancak insanların din algısı Resulullah (sav) dönemi dâhil, her dönem kendi seviyelerine uygun olmuştur. Sahabe arasında inançta bir tarz, mizaç ve derinlik farkı mevcuttur.

Dini ilimlerin her biri İslâm’ı ve onun iki temel kaynağını kendi penceresinden yorumlamıştır. İncelenen lafızlar aynı gibi görünür ama yorum ve mana her disiplinin kendi usulüne göre farklılık içerir. Bir kelamcının anladığıyla filozofun, müfessirin, fakîhin veya vâizin anladığı ve anlattığı din algısı, dinin bir yorumlama biçimidir. Aynı zannedilse de farklı niteliktedir. Bu farklılık, farklı özellikleriyle var olan insan doğasına, dini terminoloji ile söylenecek olursa ilahi murada uygundur.

İslâm tasavvufu, temel olarak Resulullah’a (sav) dayanır. Ancak onu ortak insan tecrübesine verdiği önem nedeniyle ırk ve dilleri farklı birçok toplumdaki, aziz, mistik ve bilgenin ezeli hikmet geleneğinden beslenerek anlamaya çalışır. Bu anlayış diğer dini ilimlerle ilişkilidir. Ancak kendine özgü (sui generis) bir idrake sahiptir. Tasavvufî irfân geleneği asırlardır Kur’ân ve Sünnete dayanan ve onların verilerini derin bir tecrübenin ışığında yorumlayan muazzam bir kültür mirasına sahiptir. Bu ders, mutasavvıf düşünürlerin vahiy ve Resulullah algısının usul ve umdelerini bu konudaki kaynaklardan istifade ile incelemektedir.

 

Kayıt Bilgileri İçin:
http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/2016-2017-bahar-donemi-tasavvufi-irfan-isiginda-kur-an-ve-resulullah-hakkinda

 

III. KUR İÇERİĞİ

Prof. Dr. Osman Nuri Küçük tarafından düzenlenen program, birbirini izleyen kurlar şeklinde düzenlenmiştir. Birinci ve ikinci kurda konunun genel bağlamı ve doktrin boyutu üzerinde durulmuştur. Programın bu aşamasında katılımcılarla İmam Buhari’nin Sahih-i Buhari adlı hadis kitabından seçilen konu başlıkları ve hadisler ilgili ayetler ve konunun doktrin boyutunda anlatılan arka plan bağlamında etüt edilecektir.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) hadislerini ihtiva eden İmam Buhârî’nin (v. 256/869) Sahîh-i Buharî adlı eseri, dini gelenekte Kur’ân’dan sonra en otantik kabul edilen eserler arasındadır.

Derste ele alınacak hadisler klasik dilbilimsel ve yüzeysel hadis okumalarının ötesinde, İslâm’ın derunî ve ihsân yönünü teşkil eden ehlullahın şekillendirdiği tasavvufî gelenekle anlaşılan Resulullah (sav) algısı üzerinden etüt edilecektir. Hadisleri anlamadaki yöntem ve derinlik üzerinde durulacaktır. Ele alınan kavramlar üzerinden şu soruların da cevapları aranacaktır:

 • Hz. Peygamber’in (sav) Kur’ân’ı anlama metodu
 • Kur’ân ile Hz. Peygamber (sav) ilişkisine sûfî geleneğin bakışı.
 • Kur’ân tek başına yeterli midir?
 • Sûfîlerin Kur’ân’ı anlama yöntemi: Fehmü’l-Kur’ân,

Hz. Muhammed’in (sav) Allah’ın elçisi olması hasebiyle Allah – insan – hayat ve metafizik konularındaki rehberliğinden ve evrensel mesajlarından istifade edilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda taranarak seçilen yaklaşık yüz yirmi hadis üzerinden onlara dair sûfî yöntemle yapılan derunî yorumlar ve tasavvufî açıklamalar yapılacaktır. Ele alınacak konu başlıkları:

 • Kur’ân tefsiri
 • Edep
 • Dua
 • Hayatın incelikleri (rikâk)
 • Kader
 • Rüya tabiri
 • Kitab ve sünnete sarılma
 • İbadetler
 • Namaz

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, Mevlana ile Manevi Gelişim ve Yaşam Bilgeliği Programında 1. Kur Eğitimi Başlıyor

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, Mevlana ile Manevi Gelişim ve Yaşam Bilgeliği konulu eğitim programı açılmaktadır. Program, konuları bakımından birbiriyle irtibatlı dört kurdan oluşmaktadır.

2015-2016 Bahar döneminde açılacak olan birinci kur 12 hafta süreyle devam edecektir. Doç. Dr. Osman Nuri Küçük tarafından verilecek olan dersler her hafta Perşembe günü 10 Mart – 2 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Programın gayesi Mevlânâ özelinde ehlullahın dine, hayata, insana, olaylara, evrene, insanın dünyadaki var oluşuna, insanın kapasite ve yeteneklerine, gam ve kederlerine, gönül hastalıklarına, sevgisizlik ve ayrılık ıstırabına, sevme potansiyeline, sevememe kuraklığına, kozmik aşka bakış açısına dair temel kavramların tanıtım ve anlaşılmasına yöneliktir. Program kapsamında Mesnevî dersleri üzerinden her insanın kendi iç arkeoloji sürecine dair temel sezgisel yöntemler ve yaşam bilgeliği üzerinde durulacaktır.

Dersler A. Avni konuk ve Ankaravî’nin Mesnevî şerhleri esas alınarak orijinal dilindeki beyitler üzerinden yapılacaktır.  İrfanî boyutu ile beyitler o haftanın kavramları üzerinden şerh edilecektir. Katılımcıların Mesnevî’nin o haftalık bölümünü Türkçe çevirisinden okuyarak gelmesi istifadeyi artıracaktır.

Detaylı bilgi için: http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/56/mevlana-ile-manevi-gelisim-ve-yasam-bilgeligi

Etkinlikler

Sonuç Bulunamadı

Üzgünüz, hiç bir gönderi kriterinizle eşleşmedi